Prawidłowe widzenie prawym i lewym okiem to warunek niezbędny dla osób, które chcą być maszynistami.
Wynika on z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności. Ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Już obecnie osoby, które chcą wykonywać ten zawód, muszą spełnić wymagania dotyczące ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Nie powinny również przyjmować leków lub innych substancji, które mogą powodować nagłą utratę świadomości, osłabienie uwagi lub zmniejszenie zdolności koncentracji, nagłą utratę sprawności, utratę równowagi lub koordynacji, istotne ograniczenie czynności ruchowych bądź zachowania patologiczne.
Wymagania zdrowotne dotyczą również m.in. oczu. Wytyczne wskazują, że maszynista musi posiadać m.in. właściwą ostrość i pole widzenia, odporność na olśnienie, prawidłowo rozpoznawać barwy, dobrze czuć kontrast. Ponadto dyrektywa Komisji 2014/82/UE z 24 czerwca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie zdrowia, wiedzy zawodowej i licencji wymaga, aby zakres badań narządu wzroku osoby, która pracuje na stanowisku maszynisty, poszerzyć o badanie widzenia każdym okiem oddzielnie. Projekt zatem wprowadza do polskiego prawa unijne wymagania.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji