Jestem właścicielem niewielkiej firmy. Planuję zatrudnienie nowego pracownika do prowadzenia księgowości. Słyszałem, że wprowadzono dla firm ułatwienia dotyczące wstępnych badań lekarskich pracowników. Czy będę musiał skierować mojego nowego księgowego na badania – pyta pan Marcin
Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują zmienione przepisy kodeksu pracy regulujące te kwestie. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają m.in. osoby przyjmowane do pracy u nowego pracodawcy w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Powinny jednak przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie – uzyskane zwykle na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę – stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach odpowiadających tym, które będą na nowym stanowisku pracy. Zatem przed podjęciem decyzji o zwolnieniu ze wstępnych badań lekarskich nowy pracodawca powinien najpierw porównać warunki pracy w poprzednim i przyszłym miejscu zatrudnienia danej osoby.
W związku z nowymi rozwiązaniami w kodeksie pracy zmieniono również przepisy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Dzięki wprowadzonym zmianom pracownik, kierowany na badanie lekarskie, powinien otrzymać jeden egzemplarz skierowania, który wraz z orzeczeniem lekarskim ewentualnie będzie mógł przedstawić nowemu pracodawcy. Daje to temu pracodawcy swobodę decyzji, jeżeli chodzi o kierowanie pracownika na ponowne badania lekarskie.
Ale uwaga! Nowe przepisy mają zastosowanie do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy wydanych po 1 kwietnia 2015 r.
Oprócz tego warto też pamiętać, że ze zwolnienia z wstępnych badań lekarskich nie mogą korzystać osoby przyjmowane przez nowego pracodawcę do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, czyli takich, które stwarzają duże zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Ministerstwo Gospodarki wyjaśniło, że są to np. prace na wysokości, prace w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, szkodliwych czynników biologicznych, roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. Wykonywanie takich prac nawet przez krótki czas może być bowiem przyczyną pogorszenia stanu zdrowia i wystąpienia przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu takich czynności. Dlatego bardzo ważna jest w tych przypadkach kontrola stanu zdrowia wykonywana z odpowiednią częstotliwością.
Podstawa prawna
Art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Par. 1–4 rozporządzenia ministra zdrowia z 26 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 457).