Miejsca przeznaczone na pobyt osób bezdomnych będą musiały spełniać jednolite dla całego kraju wymogi dotyczące warunków lokalowych i oferowanego przez nie wsparcia.
Wprowadzenie standardu dla tego typu placówek przewiduje poselska nowelizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Obecnie jej przepisy w sposób ogólny regulują zasady udzielania wsparcia osobom bezdomnym. Projekt przewiduje, że co do zasady udzielanie schronienia będzie następować przez przyznanie miejsca w schronisku, ogrzewalni lub noclegowni. Pierwsza z tych placówek ma zapewniać pobyt całodobowy dla osób, które podpisały kontrakt socjalny i z którymi będzie prowadzona praca służąca ich wyjściu z bezdomności. Natomiast rolą noclegowni i ogrzewalni będzie świadczenie pomocy tymczasowej, pozwalającej na spędzenie nocy w bezpiecznych warunkach. Jej przyznanie nie będzie wymagać przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani wydania decyzji.
Szczegółowe standardy dla każdego typu placówek ma określać rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej. Będą w nim wskazane nie tylko wymogi dotyczące budynków, w których będą się one mieścić, ale też usług świadczonych osobom w nich przebywającym i kwalifikacji osób, które będą ich udzielać. Nowe wymogi mają objąć również już działające noclegownie i schroniska. Nowelizacja zakłada, że samorządy (także podmioty prowadzące je na ich zlecenie) będą miały na to 18 miesięcy od dnia wejścia w życie jej przepisów.
– Określone standardy obowiązują w innych instytucjach pomocy społecznej, dlatego powinny nimi być objęte również placówki dla bezdomnych. Ważne jednak będzie, na jakim poziomie zostaną one określone, bo konieczność dostosowania się do nich może rodzić dodatkowe koszty – uważa Zdzisław Czajka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy przed I czytaniem