Wniosek o refundację kosztów pogrzebu zmarłego w domu pomocy społecznej (DPS) powinna rozpatrzeć ta gmina, na terenie której znajduje się ośrodek, w którym ostatnio przebywał zmarły.
Kosztów tych nie ponosi samorząd, który wcześniej skierował tę osobę do przebywania w DPS położonym w innym mieście. Takie postanowienie wydał Naczelny Sąd Administracyjny, rozstrzygając negatywny spór o właściwość między prezydentem Słupska i prezydentem Przemyśla.
Sprawa dotyczyła kosztów pogrzebu zmarłego w domu pomocy społecznej w Przemyślu. Zmarły był zameldowany w Przemyślu na pobyt stały, jednak wcześniej do przebywania w domu pomocy społecznej w tym mieście został skierowany przez dom pomocy rodzinie w Słupsku. Prezydent Przemyśla uważał, że to prezydent Słupska powinien refundować koszty. Ten się z tym nie zgodził, ponieważ koszty pochówku ponosi gmina, w której ostatnio zmarły zamieszkiwał. Wniosek o rozstrzygnięcie tego sporu między organami skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego prezydent Słupska.