– Tak wynika z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z funduszu – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Reklama
Organizacja wystąpiła do funduszu z pytaniem dotyczącym obowiązku składania sprawozdań finansowych, ponieważ 30 kwietnia mija termin przesyłania ich za ubiegły rok (z informacjami za okres ostatnich trzech lat). Jednak w związku z tym, że od początku 2015 r. firmy, które starają się o dofinansowania do pensji, muszą uwzględniać to, czy są przedsiębiorstwami powiązanymi, pojawiły się wątpliwości, czy ma to wpływ również na składanie wspomnianego sprawozdania do PFRON.
Na to, jakie relacje występujące między firmami pozwalają na uznanie ich za przedsiębiorstwa powiązane, wskazuje art. 3 załącznika nr 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214). Jest wśród nich wymieniona sytuacja, gdy np. jedna firma ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego u innego podmiotu gospodarczego. Jeżeli więc przedsiębiorstwo starające się o dofinansowanie do pensji wiąże z innym pracodawcą wspomniana relacja, to są one traktowane jak jeden podmiot. Przy czym jego sytuacja ekonomiczna powinna być rozpatrywana na podstawie danych z obydwu jednostek – pomoc w formie subsydiów płacowych może być udzielona tylko firmom znajdującym się w dobrej kondycji finansowej.
– Ponieważ wymóg ten odnosi się bezpośrednio do ubiegania się o dopłaty do pensji, to wyjaśniamy pracodawcom, że sprawozdania finansowe za 2014 r. powinny składać odrębnie – wskazuje Edyta Sieradzka.
Dodaje jednak, że istnieją takie podmioty, które co do zasady są zobowiązane do składania skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości, np. grupy kapitałowe. One składają wspólny dokument do funduszu.