Zaostrzeniu mają ulec wymogi angażu kaskaderów. Przewiduje się bowiem, że wykonywanie czynności kaskaderskich na planie filmowym będzie wymagało nie tylko specjalnych umiejętności i szczególnej sprawności psychofizycznej (co wynika z obowiązujących przepisów), lecz także konieczne będzie posiadanie udokumentowanego doświadczenia lub odbycie szkoleń. Te ostatnie mają potwierdzać kwalifikacje do bezpiecznej pracy na planie filmowym. Pewne wątpliwości może jednak budzić zaproponowany sposób regulacji – zmiana dotyczy bowiem definicji czynności kaskaderskich (par. 9 ust. 2), a nie wprost wymagań po stronie osób, którym się je powierza (par. 9 ust. 1).
Projekt przewiduje również wprowadzenie dodatkowych wymagań w odniesieniu do scen niebezpiecznych oraz realizowanych w ruchu drogowym. Proponuje się dodanie przepisu, zgodnie z którym w scenach kaskaderskich i aktorskich scenach niebezpiecznych używanie rekwizytów oraz elementów scenograficznych mogących stanowić zagrożenie dla odtwórców ról musi być uzasadnione szczególnymi względami produkcji. Rozporządzenie ma zostać uzupełnione również o regulację, wedle której wykonywanie kaskaderskich scen samochodowych, scen pościgów, samochodowych scen akcji oraz aktorskich niebezpiecznych scen samochodowych, uwzględnionych w planie zabezpieczeń kaskaderskich w otwartym ruchu ulicznym z udziałem osób postronnych, powinno być realizowane jedynie w sytuacjach szczególnie uzasadnionych okolicznościami produkcji lub scenariuszem. Takie ujęcie przepisów wynika z tego, że obecnie dzięki różnym technikom filmowym można do minimum ograniczyć zagrożenie wynikające z realizacji takich scen, a wobec tego powinny one odbywać się jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.