Także gdy ubezpieczony w czasie śmiertelnego wypadku przy pracy był pod wpływem alkoholu. Świadczenia jednak nie będzie, jeżeli dojdzie do zerwania związku z pracą.
Prawo do jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny zmarłego pracownika przewiduje art. 13 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.). Przepis ten określa, że członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego. Osobami uprawnionymi do tego odszkodowania są:
1) małżonek, z zastrzeżeniem,