Nowelizacja wprowadza możliwość kontroli przez firmę prawidłowości składek wykazanych w dokumentach rozliczeniowych. Zlecający pracę będzie mógł się zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zbadanie, czy wykazał je poprawnie.
ZUS, na wniosek zakładu zbada prawidłowość wykazanych przez ten podmiot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za zleceniobiorców, którzy wykonują więcej niż jedną umowę cywilnoprawną. Oczywiście, chodzi o sytuację, gdy takie umowy wykonywane są na rzecz innych płatników składek, czyli innych firm. W razie stwierdzenia nieprawidłowości poinformuje o tym zlecającego i za jego pośrednictwem – ubezpieczonego.
Przy tym, jeżeli opłacać składki będzie więcej niż jeden płatnik, należność będzie uiszczana przez każdego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wyniknie brak obowiązku opłacania składek. Zatem przy dwóch umowach-zleceniach, z których każda zostanie zawarta na niższą kwotę niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, z obu tytułów ubezpieczenia będą obowiązkowe i trzeba będzie płacić składki. Przy tym każdy z płatników będzie to robił odrębnie. W tej sytuacji szczególnie istotne stanie się informowanie przez ubezpieczonego swoich firm o sytuacji u innych zleceniodawców odnośnie do uzyskiwanego wynagrodzenia. Nie będzie przy tym chodziło o konkretne informacje, jaka umowa została zawarta, jaki jest jej przedmiot i sposób wykonania, a jedynie, jaka jest uzyskiwana podstawa wymiaru składek.
Ubezpieczony będzie musiał poinformować każdego zleceniodawcę, czy powinien opłacać składki. Jeżeli firma nabierze wątpliwości co do swoich obowiązków w tym zakresie, może wystąpić do ZUS o zbadanie sprawy i ustalenie prawidłowości rozliczania zleceniobiorców.