Z szacunków wynika, że oskładkowanie członków rad nadzorczych zasili Fundusz Ubezpieczeń Społecznych kwotą 300 mln zł. A od 2016 roku dopływ pieniędzy będzie na pewno znacznie większy.
Obecnie pracuję na zlecenie u dwóch pracodawców. U jednego mam przychód 1200 zł miesięcznie, a u drugiego 1500 zł. Nie osiągam więc u żadnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy w takim razie muszę od nowego roku opłacać składki ZUS od obu umów?
Zmiany są już co prawda przesądzone, ale w życie wejdą dopiero od stycznia 2016 r. Wówczas składki faktycznie będą w takiej sytuacji odprowadzane od obu zawartych umów. Obecnie natomiast obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu) podlega się z tytułu jednej umowy – tej, która była pierwsza, lub z wybranej. Ubezpieczenie chorobowe ma z tej umowy charakter dobrowolny. Z drugiej umowy można zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, i jeżeli tak się stanie, to obowiązkowo płaci się też składkę wypadkową. Z drugiej umowy nie można natomiast opłacać składki chorobowej. Oczywiście ubezpieczenie zdrowotne z każdej umowy jest obowiązkowe.
Prowadzę działalność jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oprócz tego mam umowę-zlecenie na kwotę 2000 zł. Czy muszę płacić podwójne składki, a jeśli nie, to z którego tytułu trzeba je uiszczać? Czy po zmianie przepisów zmienią się zasady?
Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością traktowany jest jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność inną niż gospodarcza. Jeżeli dla takiej osoby jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń, opłaca składki: obowiązkowo emerytalną i rentową, oraz dobrowolnie – chorobową. Jeżeli natomiast ma oprócz tego zlecenie, to w obecnym stanie prawnym – do końca bieżącego roku – może wybrać sobie tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Ulegnie to zmianie od początku następnego roku. Wówczas, jeżeli ze zlecenia podstawa składek będzie niższa niż najniższa dla prowadzących pozarolniczą działalność (czyli 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek), taka osoba będzie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej działalności. W takiej sytuacji ze zlecenia składki emerytalne i rentowa będą miały charakter dobrowolny.
Mam umowę o pracę, oprócz tego prowadzę działalność gospodarczą i mam zlecenie z innym pracodawcą niż zatrudniający mnie na umowę o pracę. Czy od nowego roku zmieniły się zasady odnośnie opłacania składek?
Na razie zasady nie uległy zmianie. Nastąpi to dopiero od początku przyszłego roku. Po zmianach zleceniobiorca z ustalonym prawem do emerytury lub renty będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nie będzie takiej konieczności, jeśli równocześnie będzie pozostawał w stosunku pracy.
Jestem członkiem rady nadzorczej i jednocześnie mam zawartą umowę o pracę. W związku ze zmianą przepisów muszę opłacać składkę emerytalną i rentową. A co z Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Dodam, że z umowy o pracę osiągam wynagrodzenie w wysokości 3000 zł, a z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej – 700 zł.
Składek na FGŚP od wynagrodzenia członka rady nadzorczej nie opłaca się w ogóle. W tej sytuacji należy opłacać składkę na Fundusz Pracy.
Płatnik powinien opłacać składki na FP za członka rady nadzorczej, jeżeli w konkretnym przypadku suma kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia.
Opłacanie składek na Fundusz Pracy dotyczy także sytuacji, gdy z tytułu pełnionej funkcji dana osoba otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego, jeżeli jednocześnie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu (np. stosunku pracy), a suma kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (ze stosunku pracy i z rady nadzorczej) w przeliczeniu na okres miesiąca jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia.
Jestem członkiem RN od marca 2014 r. Dotychczas spółka opłacała za mnie składkę zdrowotną. Czy po zmianie przepisów muszę sam zgłosić się do ZUS?
To płatnik składek zobowiązany jest w takiej sytuacji dokonać „przerejestrowania”, czyli wyrejestrować członka rady nadzorczej jako podlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu – z 31 grudnia 2014 r., i zgłosić do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych – od 1 stycznia 2015 r. Jednak nawet jeżeli płatnik nie dopełni powyższych formalności, to obowiązek ubezpieczeń i tak będzie istniał. Wynika on bowiem wprost z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, natomiast zgłoszenie i wyrejestrowanie jest wyłącznie czynnością techniczną.
Podstawa prawna
Art. 4, art. 6, art. 8, art. 11–12, art. 18, art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).
Art. 1 ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1831).