Jeszcze w 2014 roku płatnicy musieli do końca kwietnia sprawdzać, czy złożone w poprzednim roku do ZUS dokumenty są prawidłowe. Teraz już nie muszą
Dotychczas płatnicy składek do 30 kwietnia każdego roku byli zobowiązani ostatecznie sprawdzić prawidłowość danych przekazanych do ZUS w imiennym raporcie miesięcznym w roku poprzednim. W razie stwierdzenia jakichś błędów musieli w terminie 7 dni od ich wykrycia złożyć raport miesięczny korygujący, który powinien zawierać prawidłowe informacje.
Od początku stycznia 2015 r. takiego obowiązku już nie ma. Został on zniesiony podpisaną 24 listopada 2014 r. ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zmniejszyła ona obowiązki przedsiębiorców wynikające z różnych ustaw, m.in. właśnie z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Płatnik obecnie może więc dokonywać korekty raportów tylko w normalnym trybie, tj. po stwierdzeniu niezgodności samodzielnie lub przez ZUS w drodze decyzji lub protokołu kontroli. Możliwość skorygowania błędów bez ponoszenia konsekwencji nie jest już więc terminowo ograniczona do 30 kwietnia.
Zgodnie z art. 36 ust. 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych o wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach płatnik składek zawiadamia ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład. Zawiadomienie musi zostać dokonane w formie imiennego raportu korygującego. Termin na poprawienie danych nie dotyczy kontroli, kiedy płatnik ma 30 dni od otrzymania protokołu na złożenie korekt.
Zmiany te spowodowały konieczność uchylenia przepisów dotyczących odpowiedzialności za niedopełnienie tych obowiązków. Podlegał jej nie sam fakt niesprawdzenia danych, ale niewykrycia nieprawidłowości. W dotychczasowym stanie prawnym płatnik lub osoba działająca w jego imieniu odpowiadali w takiej sytuacji za wykroczenie zagrożone grzywną do 5000 zł. Jednak tak naprawdę odpowiedzialność ta była wyłącznie teoretyczna.
Podstawa prawna
Art. 10 ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662).
Art. 41 i 47 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121).