Zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, natomiast za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego - w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

W przypadku gdy ubezpieczona nie później niż 14 dni po porodzie (lub po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka albo przyjęciu na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze, zasiłek macierzyński za wszystkie okresy wynosi 80% podstawy jego wymiaru.
Od zasiłku macierzyńskiego płatnicy zasiłku (przedsiębiorca, ZUS) naliczają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej z tytułu:

1. urodzenia dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego,

2. urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży – wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, albo z naruszeniem przepisów prawa stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem
sądu,

3. przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia, na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, bądź przyjęcia dziecka w wymienionym wyżej wieku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej; nie dotyczy to rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem.

Z zasiłku macierzyńskiego może skorzystać także ubezpieczony ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek rodziny jeżeli:
- matka dziecka umrze lub porzuci dziecko oraz
- osoby te przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Z zasiłku macierzyńskiego może skorzystać także ubezpieczony ojciec dziecka, jeżeli matka dziecka wykorzysta co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego.

O zasiłek macierzyński może wystąpić ubezpieczony ojciec dziecka, jeżeli ubezpieczona, wymagająca opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie, przerwie pobieranie tego zasiłku.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński i zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługują przez okres:

20 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka,

31 tygodni (217 dni) – w przypadku urodzenia dwojga dzieci,

33 tygodni (231 dni) – w przypadku urodzenia trojga dzieci,

35 tygodni (245 dni) – w przypadku urodzenia czworga dzieci,

37 tygodni (259 dni) – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Źródło: ZUS, MPiPS