Od 1 sierpnia 2022 roku powinny w Polsce obowiązywać przepisy, których wprowadzenie wymusza na Polsce dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Przepisy te wprowadzają m.in. dodatkowy, 9-tygodniowy urlop rodzicielski, z którego mogą skorzystać tylko ojcowie. W związku z opóźnieniem w implementacji przepisów, poseł Michał Jaros, zapytał Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej o możliwość skorzystania z urlopu rodziców z mocą wsteczną.

Urlop rodzicielski - co się zmieni?

W zakresie zmian wprowadzanych do przepisów Kodeksu pracy zgodnie z przedmiotowym projektem ustawy rodzice dziecka będą mieli prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

  • 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 43 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

Przy czym dodatkowe 9 tygodni będzie przysługiwało wyłącznie ojcom (łączna długość urlopu rodzicielskiego wydłuży się tylko dla rodziców, którzy skorzystają z programu „Za życiem”).

Wynagrodzenie za urlop rodzicielski dla matki będzie wynosiło 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku, jeśli złoży ona wniosek o urlopu rodzicielskiego w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Z kolei zasiłek rodzicielski dla ojca dziecka za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu będzie wynosił 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Ważne

Urlop rodzicielski

Z dodatkowego urlopu rodzicielskiego będzie można skorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat.

Kto będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Pojawiło się więc pytanie – kto będzie mógł skorzystać z tego urlopu. Czy będzie on przysługiwał wyłącznie dzieciom narodzonym po wejściu w życie ustawy?

Tę wątpliwość wyjaśniło MRiPS. „W celu objęcia nowymi regulacjami jak największej liczby uprawnionych pracowników na mocy przepisów przejściowych zawartych w ww. projekcie ustawy, pracownik – rodzic dziecka, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części, udzielonego na podstawie obecnych przepisów, albo też w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będzie uprawniony do urlopu rodzicielskiego, będzie miał prawo do skorzystania z tego urlopu w nowym, wyższym wymiarze, na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Oznacza to, że jeśli ustawa wejdzie w życie w 2023 roku, będą mogli z niej skorzystać rodzice dzieci, które w 2023 roku skończą 6 lat, a więc częściowo także rodzice dzieci, które urodziły się w 2017 roku. Ale, UWAGA, dotyczyć to będzie tylko tych rodziców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy będą korzystać z urlopu rodzicielskiego albo jeszcze go nie rozpoczną.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, nowe przepisy obejmą także dzieci urodzone w 2017 r., pod warunkiem, że w dniu wejścia w życie ustawy pracownik będzie miał jeszcze prawo chociaż do części urlopu rodzicielskiego albo będzie w tym dniu z tego urlopu korzystał.

"W praktyce może się zdarzyć też przypadek, że dziecko ukończyło 6 lat np. w lutym 2023 r. (ale nie zakończył się jeszcze rok kalendarzowy, w którym dziecko ukończyło 6. rok życia) i pracownik w dniu wejścia w życie ustawy będzie jeszcze uprawniony do urlopu rodzicielskiego na to dziecko albo właśnie z tego urlopu będzie korzystał - to taki pracownik będzie miał możliwość skorzystania z 9-tygodniowej części dla drugiego rodzica" - czytamy w wyjaśnieniach przesłanych do redakcji.