Kodeks pracy (dalej: k.p.) za naruszenie przepisów prawa pracy nie przewiduje pouczenia, a jedynie karę grzywny. Można jednak odwołać się do przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Do zadań inspekcji należy m.in. ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w kodeksie pracy. W razie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika wobec sprawcy czynu może być zastosowana kara grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.
Inspektor PIP może także nakładać grzywnę – do wysokości 2000 zł – w drodze postępowania mandatowego. Przy czym, jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ PIP może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę do wyższej granicy, tj. do 5000 zł. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. W takim przypadku PIP występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.