Zgodnie z art. 17 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zasada ta została powtórzona w art. 94 pkt 6 k.p., gdzie została wymieniona jako jeden z podstawowych obowiązków zatrudniającego. Definicję podnoszenia kwalifikacji zawodowych zawiera zaś art. 1031 k.p., zgodnie z którym jest to zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, a także zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas tego urlopu i zwolnienia od pracy zachowuje on prawo do wynagrodzenia. Co jednak w praktyce wynika dla pracownika z tych przepisów? Raczej niewiele.
Nie ma roszczenia