1. Wynagrodzenie urlopowe a premie

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego musi być zgodne z zasadami opisanymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2 poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353; dalej: rozporządzenie urlopowe). Składniki wynagrodzenia dzieli się na stałe, zmienne oraz przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc. Te ostatnie nie są w ogóle uwzględniane w wynagrodzeniu urlopowym. Składniki stałe uwzględnia się w kwotach należnych z miesiąca korzystania z urlopu, a zmienne – wypłacone w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu wypoczynkowego.