Osoba przybywająca na urlopie wychowawczym może liczyć tylko na jeden dodatek do zasiłku rodzinnego, nawet wówczas gdy zajmuje się bliźniętami. Przy czym gminy mogą wypłacać wyższe świadczenia od ustawowego, ale muszą je sfinansować z własnego budżetu – uważa resort pracy.
Z informacji, które dotarły do posłanki Krystyna Sibińskiej (PO), wynika, że część ośrodków pomocy społecznej wypłaca opiekunom przebywającym na urlopie wychowawczym tylko jeden dodatek do zasiłku rodzinnego nawet przy opiece nad bliźniakami, inne natomiast wypłacają go za każde dziecko. Jej zdaniem przyczyną są nieprecyzyjne zapisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1456). W efekcie parlamentarzystka wystąpiła do ministra pracy z interpelacją, w której zapytała, czy prowadzone są prace mające na celu ujednolicenie przepisów dotyczących przyznawania dodatków.
W odpowiedzi Elżbieta Seredyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wyjaśnia, że istotą dodatku jest częściowe zrekompensowanie rodzicowi utraty wynagrodzenia w związku z korzystaniem z bezpłatnego urlopu wychowawczego. „Zgodnie z art. 186 kodeksu pracy, niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu, pracownikowi przysługuje jeden urlop wychowawczy i z tytułu przebywania na tym urlopie wychowawczym wypłacany jest przedmiotowy dodatek, a nie z tytułu urodzenia dziecka czy też wychowywania większej liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu” – wyjaśnia Elżbieta Seredyn.
Jej zdaniem preferencją dla osób zajmujących się np. bliźniakami jest możliwość pobierania dodatku przez okres 36 miesięcy, a więc o 12 miesięcy dłużej niż w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem.
Ponadto Elżbieta Seredyn zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 15a ustawy o świadczeniach rodzinnych wsparcie rodzin może być także realizowane przez samorząd lokalny. Ma on np. prawo do podwyższenia z własnych środków kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania przez opiekuna z urlopu wychowawczego.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje rodzicowi, który jest uprawniony do zasiłku na to dziecko. Dodatek ten wynosi 400 zł miesięcznie.