Osoby, które na urlopie wychowawczym opiekują się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym w trakcie jednego porodu, mają prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego na każde z nich. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
NSA podjął wczoraj uchwałę w składzie siedmiu sędziów w związku z wnioskiem złożonym przez prokuratora generalnego. Wystąpił on o wyjaśnienie przepisów ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.). Problem dotyczy dodatku do zasiłku rodzinnego, który przysługuje rodzicowi opiekującemu się dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego. Artykuł 10 ust. 2 określa jego wysokość na 400 zł miesięcznie, nie rozstrzygając, czy przyznaje się go na każde dziecko, czy rodzicowi przysługuje tylko jedno świadczenie, niezależnie od liczby potomków urodzonych w trakcie porodu. W tym zakresie przepisy są sprzecznie interpretowane przez sądy administracyjne. WSA w Krakowie (sygn. akt III SA/Kr 1495/11) uznał, że wysokość dodatku nie jest uzależniona od liczby dzieci. Ma ona jedynie wpływ na wydłużenie maksymalnego okresu jego wypłacania (z 24 miesięcy przy jednym dziecku do 36 miesięcy przy wieloraczkach).
Sędziowie NSA uznali inaczej. – Z art. 10 ust. 1 ustawy, który określa czas pobierania dodatku, nie można wyprowadzić wniosku, że ogranicza on prawo tylko do jednego dodatku – uzasadniał prof. Roman Hauser, prezes NSA, który przewodniczył rozprawie.
Dodał, że nie można też stwierdzić, iż należy wybrać jedno dziecko, które będzie do niego uprawnione. Ustawodawca, gdyby chciał zastrzec wypłacanie pojedynczego dodatku, zrobiłby to na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce w przypadku dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. – Skoro osoba uprawniona korzysta z urlopu wychowawczego, w trakcie którego sprawuje faktyczną opiekę nad każdym dzieckiem i na każde z nich ma przyznany zasiłek, to dotyczy to też dodatku – podsumował prof. Roman Hauser.
Tak też uważała część sądów, np. WSA w Poznaniu (sygn. akt IV SA/Po 848/07) oraz WSA w Warszawie (sygn. akt VIII SA/Wa 137/13). Uznawały one, że przyznanie jednego świadczenia na wszystkie dzieci, w sytuacji gdy na każde z nich przysługuje zasiłek, nie spełniałoby funkcji zaopatrzeniowej, umożliwiającej zaspokojenie potrzeb potomków.
ORZECZNICTWO
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I OPS 15/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia