Od przyszłego roku zwiększy się liczba instytucji, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł udostępniać dane z kont ubezpieczonych i płatników składek. Od 1 stycznia 2015 r. informacje będą bezpłatnie przekazywane w formie elektronicznej także publicznym służbom zatrudnienia.
Zmiany wprowadziła ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 598), która m.in. nowelizuje ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nowymi przepisami powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy będą korzystać z zasobów ZUS opisujących historię zatrudnienia ubezpieczonych w celu ustalenia prawa do świadczeń, w tym m.in. zasiłku dla bezrobotnych.
– Dzięki temu zainteresowana osoba nie będzie już musiała samodzielnie ustalać okresów pracy i ubezpieczenia ani pozyskiwać odpowiednich danych z ZUS, by następnie dostarczyć je w formie papierowej do urzędu pracy – wyjaśnia Przemysław Kuciński, zastępca kierownika wydziału ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Przepisy przewidują szeroki zakres informacji, które ZUS będzie mógł przekazać pośredniakom, w tym m.in. o rodzajach ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowych, wymiarze czasu pracy czy wypłacaniu świadczeń chorobowych i wypadkowych.
– Trudno ocenić, czy wszystkie dane wskazane w ustawie są niezbędne urzędom pracy do realizacji ich zadań. Rozwiązanie to zostało jednak wprowadzone w drodze ustawy, a zatem prawidłowo pod względem legislacyjnym. Nie było więc podstaw, by zakwestionować zasadność tej regulacji – wskazuje dr Wojciech Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych.
Jego zdaniem szeroki katalog informacji, które urząd może uzyskać z ZUS, daje jednak możliwość wyboru odpowiednich danych w konkretnej sytuacji, a jednocześnie zwalnia zakład z wymogu zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej w tym zakresie.
Etap legislacyjny
Wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.