Reforma urzędów pracy wprowadza zmiany w sposobach pomocy osobom bez zatrudnienia do 30. roku życia. Będą one mogły liczyć np. na specjalny bon na zasiedlenie. Dzięki niemu pokryją koszty najmu mieszkania

Czy dziełobiorca otrzyma pieniądze na zamieszkanie

Bezrobotny 26-latek pochodzący z Wielunia otrzymał propozycję pracy w Poznaniu na podstawie umowy o dzieło za wynagrodzeniem w kwocie 2000 zł brutto. Chciałby przenieść się do tego miasta, jednak zastanawia się, czy będzie w stanie udźwignąć wysokie koszty najmu lokalu. Czy może liczyć na opłacenie ich ze środków urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany jako bezrobotny?
W przypadku bonu na zasiedlenie, a więc dotacji do kosztów zamieszkania w nowym miejscu pracy, przepisy wymagają nie tylko, by nowe miejsce pracy znajdowało się w odpowiedniej odległości od miejsca dotychczasowego zamieszania osoby bezrobotnej. Warunkiem skorzystania z bonu jest także, by w przyszłym miejscu pracy bezrobotny osiągał wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej (obecnie 1680 zł) oraz by podlegał ubezpieczeniom społecznym. Powinien on również pozostawać w zatrudnieniu (lub prowadzić działalność gospodarczą) przez okres co najmniej 6 miesięcy. W przypadku umowy o dzieło nie ma obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, a w związku z tym bezrobotny nie będzie mógł skorzystać z dotacji.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 66n ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Czeka na podpis prezydenta.

Czy bonus zależy od długości stażu

Bezrobotny 29-latek uzyskał bon stażowy z urzędu pracy. Chciałby odbyć praktyki w jednej z firm w swojej rodzinnej miejscowości. Przedsiębiorca zastrzegł jednak, że chętnie przyjmie go na 3-miesięczny staż, jeśli będą z tym związane jakieś korzyści finansowe. Czy będzie mógł liczyć na taki bonus ?
Bon stażowy stanowi gwarancję dla osoby bezrobotnej, że urząd skieruje go do odbycia stażu u wybranego przez niego pracodawcy. Wymagane jest jednak, by takie praktyki trwały co najmniej pół roku. Pracodawca musi także zobowiązać się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy. Dopiero po takim dodatkowym okresie powiatowy urząd pracy będzie mógł wypłacić pracodawcy premię w wysokości 1500 zł. Stanowi ona pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. W ramach bonu stażowego starosta może sfinansować także koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty badań lekarskich lub psychologicznych. Ryczałt za dojazdy może wynieść maksymalnie 600 zł. Pośredniak wypłaci go bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł łącznie ze stypendium (wynagrodzeniem za staż).
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 57 (art. 66l) ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Czeka na podpis prezydenta.

Czy bezrobotny może wybrać szkolenie

28-letni bezrobotny chciałby uzupełnić kwalifikacje i skorzystać ze szkolenia finansowanego przez urząd pracy. Żaden jednak kurs z oferty przestawionej przez pośredniak nie spełnia jego oczekiwań. Nie potrafi także na razie zdecydować się na konkretną firmę, która miałaby przeprowadzić kurs. Czy taka osoba może uzyskać promesę, że pośredniak zapłaci za wybrane przez nią szkolenie?
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy już wkrótce wprowadzi rozwiązanie, które pozwoli na sfinansowanie dla osoby młodej do 30. roku życia wybranego przez nią kursu dokształcającego. To tzw. bon szkoleniowy. Stanowi on gwarancję, że osoba bezrobotna zostanie skierowana na wskazane przez nią szkolenie oraz że powiatowy urząd pracy opłaci koszty, które zostaną w związku z nim poniesione. Wysokość kosztów szkolenia, które mogą być pokryte przez urząd pracy nie może przekroczyć kwoty przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu przyznania bonu (obecnie jest to 3823,32 zł). Bezrobotny może się ubiegać o przyznanie wsparcia nawet na dwa odrębne kursy. Aby uzyskać bon, musi złożyć wniosek do starosty (powiatowego urzędu pracy) o jego przyznanie. Pośredniak określi też termin ważności bonu. Zarówno przyznanie, jak i jego realizacja będą wpisane do tzw. indywidualnego planu działania określonego dla danego bezrobotnego (urzędy pracy wkrótce będą mieć obowiązek jego tworzenia dla każdego bezrobotnego). Uzyskanie bonu będzie zależeć także od uprawdopodobnienia przez bezrobotnego, że po odbytym kształceniu podejmie on zatrudnienie, inną pracę zarobkową albo działalność gospodarczą.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 57 (art. 66k) ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Czeka na podpis prezydenta.

Czy urząd zwróci koszty dojazdu na kurs

Młody bezrobotny chciałby uzyskać w urzędzie pracy bon szkoleniowy i postarać się o profesjonalny kurs z zakresu projektowania i tworzenia stron WWW. Jednak wśród firm działających w jego mieście nie znalazł odpowiedniej oferty. Zastanawia się, czy jeśli będzie chciał skorzystać z odpowiedniej oferty szkolenia poza miejscem swojego zamieszkania, pośredniak zwróci mu koszty dojazdu i zakwaterowania w miejscu jego przeprowadzenia?
Wsparcie finansowe w ramach bonu szkoleniowego może wynieść maksymalnie równowartość przeciętnego wynagrodzenia (na dzień uzyskania bonu). Obecnie – 3823,32 zł. Kwota ta może być przeznaczona na koszty samego szkolenia, ale także na niezbędne badania lekarskie lub psychologiczne. Ponadto można z niej sfinansować należności za przejazdy na szkolenia oraz za zakwaterowanie. Koszty przejazdów zostaną przyznane w formie ryczałtu w wysokości do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin albo od 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin. Ryczałt za zakwaterowanie wyniesienie do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin albo powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
Starosta sfinansuje te koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokryje kwoty przekraczające ten limit.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 57 (art. 66k) ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Czeka na podpis prezydenta.
Czy pośredniak przyzna dotację w związku z wyjazdem
Bezrobotny zamierza przenieść się z małej miejscowości, w której mieszka, do oddalonego od niej o 20 km miasta wojewódzkiego, w którym chce podjąć zatrudnienie. Czy w związku z przeprowadzką przysługuje mu wsparcie z urzędu pracy?
Tego rodzaju wsparcie – w postaci bonu na zasiedlenie – dla bezrobotnego do 30. roku życia może przyznać urząd pracy na podstawie umowy zawartej z osobą bezrobotną, która poza miejscem dotychczasowego zamieszkania podejmie pracę lub rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość wsparcia może wynosić dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Jednym z warunków jego uzyskania jest jednak, by odległość od miejscowości, w której aktualnie przebywa, do miejsca przyszłego pobytu i pracy, wynosiła co najmniej 80 km. Wymóg ten będzie uznany za spełniony także wtedy, gdy czas dojazdu do pracy i powrotu z niej do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego będzie przekraczał łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. W przypadku odległości 20 kilometrów między miejscowościami warunki te raczej nie zostaną spełnione.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 57 (art. 66n) ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Czeka na podpis prezydenta.

Czy pracodawca skorzysta na zatrudnieniu młodego

Zarejestrowany w urzędzie pracy 27-letni mieszkaniec Łodzi stara się o pracę w niewielkiej firmie deweloperskiej. Uzyskał w urzędzie pracy bon zatrudnieniowy. Swojemu potencjalnemu pracodawcy obiecał, że urząd pracy zwróci mu część poniesionych w związku z zatrudnieniem kosztów. Czy firma może zaufać zapewnieniom kandydata?
Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu taki bon został przyznany przez powiatowy urząd pracy. Może go uzyskać bezrobotny do 30. roku życia, który wystąpi z odpowiednim wnioskiem do publicznego pośredniaka. Firma może z niego skorzystać, podpisując z urzędem pracy umowę dotyczącą refundacji kosztów za zatrudnienie bezrobotnego. W ramach wsparcia z pośredniaka pracodawca przez 12 miesięcy będzie otrzymywać kwotę 823,60 zł (wysokość zasiłku dla bezrobotnych).
Jednakże pracodawca powinien pamiętać, że w ramach takiego bonu jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres aż 18 miesięcy. Pracodawca będzie też obowiązany do dalszego zatrudniania takiej osoby przez 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. Przyznany mu zwrot kosztów stanowi pomoc udzielaną na zasadach przewidzianych dla pomocy de minimis.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 57 (art. 66m) ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Czeka na podpis prezydenta.

Czy firmie opłaci się zatrudnić absolwenta

Przedsiębiorca zajmujący się usługami reklamowymi chciałby zatrudnić nowego pracownika na podstawie umowy-zlecenia. Zgłosił się do niego bezrobotny absolwent uczelni, dla którego byłaby to pierwsza praca w życiu. Czy będzie w związku z tym mógł liczyć na ulgę w opłacaniu składek do ZUS za takiego pracownika?
Tego rodzaju wsparcie możliwe jest wyłącznie, gdy firma zatrudnia młodego pracownika na podstawie stosunku pracy (zasadniczo umowy o pracę), stosunku służbowego albo umowy o pracę nakładczą. Wówczas pracodawca, po zawarciu umowy z pośredniakiem, może liczyć na refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne za takiego pracownika przez okres do 12 miesięcy. Przedsiębiorca jest także obowiązany do dalszego zatrudniania takiej osoby przez 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. Wsparcie finansowe udzielane jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 51 (art. 60c) ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Czeka na podpis prezydenta.