Resort pracy zapowiada, że nie zrezygnuje z propozycji wprowadzenia corocznej waloryzacji progu uprawniającego do świadczenia.
W lipcu do komitetu stałego Rady Ministrów może po raz kolejny trafić projekt reformy pomocy społecznej. Jego poprzednia wersja nie zyskała akceptacji ze względu na zgłoszone uwagi, a Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z resortami finansów oraz administracji i cyfryzacji zostały zobowiązane do zmodyfikowania propozycji i ponownego wyliczenia skutków finansowych planowanych zmian.

Częstsza waloryzacja

To właśnie wzrost wydatków budżetu państwa oraz samorządów jest głównym powodem sprzeciwu wspomnianych resortów oraz przedłużających się, bo trwających od jesieni 2013 r. prac nad założeniami do nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r . poz. 182 ze zm.). Wyższe koszty, szacowane na 400 mln zł w przyszłym roku, powoduje m.in. zmiana zasad przyznawania świadczeń. Nowelizacja przewiduje bowiem odejście od kryteriów dochodowych, które są weryfikowane co trzy lata.
Mają one być zastąpione minimalnym dochodem socjalnym, który będzie też stanowił podstawę do wyliczenia nowego świadczenia – zasiłku socjalnego. Będzie on obliczany jako różnica między tym progiem a dochodem danej osoby. Nowe kryterium ma podlegać corocznej waloryzacji o procentowy wskaźnik, o jaki wzrośnie minimum egzystencji. Odejście od obecnych rozwiązań popierają eksperci. Wskazują, że pozwoli to zapobiegać sytuacjom, gdy kryterium dochodowe jest niższe od minimum egzystencji, do czego wielokrotnie dochodziło w ostatnich latach.
Drugim najbardziej kosztownym elementem reformy jest zwiększenie dotacji kierowanej do domów pomocy społecznej (DPS), w których przebywają osoby skierowane na tzw. starych zasadach, czyli przed 2004 r. To do ich pobytu powiatom dopłaca budżet.
– Opracowujemy teraz różne warianty finansowe związane z konkretnymi zmianami, ale cały czas priorytetem jest dla nas wprowadzenie corocznej waloryzacji dochodu – podkreśla Elżbieta Seredyn, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Ulga dla gmin

Kolejna zmiana, która na skutek decyzji komitetu wymaga doprecyzowania, również dotyczy DPS i propozycji związanej z ponoszeniem kosztów pobytu seniorów skierowanych tam po 2004 r. Resort pracy chce dać gminom możliwość dochodzenia zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie opłaty za pobyt w placówce starszych osób, w sytuacji gdy dysponują one znacznym majątkiem. Zastrzeżenia do tego rozwiązania miało Rządowe Centrum Legislacji.
– Jest to z naszego punktu widzenia bardzo ważna zmiana, bo wydatki, jakie ponosimy na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców DPS, są coraz wyższe, a część z nich dysponuje środkami, które mogliby przeznaczyć na ten cel – wskazuje Zdzisław Markiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
Elżbieta Seredyn zapewnia, że resortowi pracy zależy na szybkim zakończeniu uzgodnień z innymi ministerstwami i ponownym skierowaniu projektu do komitetu stałego jeszcze w lipcu.
Kiedy rozwiązania mogłyby wejść w życie, nie wiadomo, bo przewidywany w założeniach termin 1 stycznia 2015 r. jest już mało realny.
Etap legislacyjny
Założenia nowelizacji ustawy