Zmiany dotyczące możliwość doliczenia cywilnego stażu do służby mają objąć też funkcjonariuszy więziennictwa.
Chodzi o art. 15a ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy… (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 723: dalej: ustawa zaopatrzeniowa), który określa zasadę uwzględniania okresów cywilnych w stażu mundurowym. Różnicuje on bowiem funkcjonariuszy w zależności od tego, w którym roku wstąpili oni do służby.
Inaczej to wygląda w przypadku osób pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 r., a odmiennie dla tych, którzy zostali przyjęci do niej po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. Taki podział wprowadziła ustawa z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1609), która weszła w życie 1 października 2003 r. Wówczas z datą wsteczną zmieniono wspomniany art. 15a.
W efekcie funkcjonariusz, który wstąpił do formacji po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., otrzyma emeryturę mundurową tylko za okres służby. Za okresy składkowe i nieskładkowe poprzedzające służbę lub składkowe po jej zakończeniu otrzyma mniej korzystną emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Związki zawodowe służb mundurowych porozumiały się z resortem spraw wewnętrznych i administracji w kwestii zmiany tych przepisów. I taki projekt nowelizacji został niedawno skierowany do konsultacji. Ma on objąć funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej przyjętych do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r., którzy mają co najmniej 25 lat służby (pisaliśmy o tym w DGP z 12 listopada 2020 r. nr 221 – „MSWiA pracuje nad zrównaniem praw do emerytury mundurowej”).
Problem w tym, że dotyczy on jedynie służb podległych MSWiA. Tymczasem chętnych formacji jest więcej. Należy do nich m.in. Służba Więzienna.
– Artykuł 15a ustawy zaopatrzeniowej (określający zasadę uwzględniania okresów cywilnych w stażu mundurowym) dotyczy w takim samym stopniu funkcjonariuszy Służby Więziennej jak mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest on dla nas też tak samo niekorzystny. Nie ma zatem argumentów, które przemawiałyby za pominięciem funkcjonariuszy SW przy jego nowelizacji – mówi Czesław Tuła przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Jak jednak zapewnia, sprawa zmierza w dobrym kierunku.
– Z moich informacji wynika, że wiceminister sprawiedliwości Michał Woś skierował już w tej sprawie pismo do wiceministra spraw wewnętrznych administracji Macieja Wąsika, w którym wnosi o uwzględnienie naszej formacji w nowelizacji przepisów – wskazuje związkowiec.
Zapowiada jednocześnie, że gdy tylko formalnie SW zostanie wpisana do projektu i otrzyma go do zaopiniowania, związek przedstawi wówczas do niego swoje uwagi.
– Chodzi przede wszystkim o kryterium, zgodnie z którym funkcjonariusz skorzysta z tej nowelizacji dopiero wówczas, gdy osiągnie 25 lat służby – zaznacza.
O zmiany walczą też funkcjonariusze Służby Celno Skarbowej.
Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy.pl, w piśmie do szefa resortu spraw wewnętrznych argumentował, że art. 15a dotyczy również tej formacji, dlatego związek chce uczestniczyć w konsultacjach i wszelkich uzgodnieniach, które go dotyczą.
– Uważamy, że należy tę kwestię uregulować poprzez wprowadzenie możliwości wyboru systemu – zaznacza związkowiec.