Wypłata świadczenia za trzy miesiące i zwolnienie ze składek ZUS za ten sam okres – w taki sposób senatorowie chcą pomóc firmom poszkodowanym w katastrofie ekologicznej na drugiej największej polskiej rzece.

Senat na ostatnim posiedzeniu zajmował się przygotowaną przez rząd ustawą o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze i wprowadził do niej kilka poprawek.
W wersji zaakceptowanej przez Sejm przewiduje ona wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przed 31 lipca br. Pomoc ma trafić do podmiotów zgłoszonych przed tą datą jako płatnicy składek, prowadzących przeważającą działalność pod określonym kodem PKD. Konieczne będą też m.in. 50-proc. spadek przychodów, zgłoszenie co najmniej jednej osoby do ubezpieczeń oraz podanie w ZUS przynajmniej jednego adresu prowadzenia działalności na terenie nadodrzańskiego powiatu.
Senatorowie zaproponowali wypłatę świadczenia za trzy miesiące (sierpień, wrzesień, październik 2022 r.). Postulowali też wprowadzenie ulg w zapłacie należności do ZUS (za analogiczny trzymiesięczny okres) oraz w podatku od nieruchomości. W tym drugim przypadku gminy byłyby uprawnione do rekompensaty z budżetu państwa dochodów utraconych na skutek niższych wpływów z tytułu tych zwolnień. Takie rozwiązanie pozwoliłoby społecznościom lokalnym, które są najlepiej zorientowane w sytuacji, na doraźną, dodatkową pomoc przedsiębiorcom, którzy tego potrzebują.
Senat chce również zmian w wysokości kryterium spadku przychodów, które rząd ustalił na poziomie 50 proc. W tym zakresie proponuje, aby strata wynosiła 40 proc. (w sierpniu, wrześniu i październiku 2022 r. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r.).
Inna poprawka zakłada zmianę w terminie, w jakim można złożyć wniosek o pomoc. Płatnik składek mógłby się o nią ubiegać nie później niż do 28 lutego 2023 r. Wcześniej miał mieć na to cztery miesiące liczone od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie przysługiwało.
Senat postuluje też zmiany wysokości wypłat. Zamiast 3010 zł świadczenie miałoby być równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r., czyli 6777,22 zł.
Zaproponowano też, aby pełna lista podmiotów wraz z kodami PKD, którym będzie przysługiwać wsparcie, została wpisana do ustawy, a nie rozporządzenia. Senatorowie zwracali uwagę, że akceptacja zaproponowanego przez rząd rozwiązania jest zaprzeczeniem zasady prymatu ustawy nad aktami prawnymi niższego rzędu.
Przypomnijmy, że oprócz narzędzi wsparcia dla firm ustawa zakłada też zmiany dotyczące Polskiego Bonu Turystycznego. Płatność nim będzie możliwa do 31 marca 2023 r., a nie do końca września 2022 r.
Senat na ostatnim posiedzeniu podjął też uchwałę w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze. Wzywa w niej rząd do podjęcia zdecydowanych i szybkich działań na rzecz usunięcia skutków tej katastrofy, pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które nie podjęły w ramach swoich obowiązków służbowych należytych działań, udzielenia pomocy osobom i podmiotom, których egzystencja została zagrożona, a także do wsparcia procesów odbudowy życia biologicznego w rzece i w jej otoczeniu, które winny być planowane i realizowane w ścisłej współpracy z ekspertami. Zdaniem senatorów katastrofa ekologiczna Odry musi stać się również powodem do rewizji obecnego systemu zarządzania w obszarze gospodarki wodnej, ochrony środowiska i zmian klimatu oraz przygotowania zmian systemowych i strukturalnych, które w przyszłości zapobiegną takiemu imposybilizmowi państwa, jaki w ich ocenie wystąpił w końcu lipca i w sierpniu 2022 r.©℗
Etap legislacyjny
Ustawa wróci do Sejmu