Zgodnie z przepisami prawa pracy każdą umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron. W takim wypadku strony umawiają się kiedy ulega rozwiązaniu stosunek pracy i od kiedy pracownik nie musi świadczyć pracy. Sprawdź, jakie są sposoby rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron i co o tym mówią przepisy Kodeksu pracy.

Nie ma znaczenia, czy pracownik pozostaje w tym czasie na urlopie wypoczynkowym, zwolnieniu chorobowym czy jest nieobecny w pracy z powodu innej usprawiedliwionej przyczyny. Decydująca jest w tym przypadku wola stron stosunku pracy. Nie ma również przeszkód, aby do takiego rozwiązania doszło w trakcie trwającego okresu wypowiedzenia umowy pracownika.

WZÓR PISMA >>>>>

Przepisy prawa pracy nie przewidują żadnej szczególnej formy rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Kodeks cywilny dopuszcza stosowanie formy dokumentowej czynności prawnych. Formę dokumentową spełnia każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, czyli zgodnie z art. 77 Kodeksu cywilnego np. e-mail, SMS, faks, skan.

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami >>>>>

Sposoby rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

  • pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument – porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę
  • pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje
  • pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

W przypadku porozumienia nie jest wymagana forma pisemna, zawarcie go w formie ustnej jest skuteczne, czyli prowadzi do ustania stosunku pracy. Jednak warto pamiętać, że dla celów dowodowych warto potwierdzić porozumienie na piśmie.

Jeżeli pracownik składa prośbę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w konkretnym dniu, pracodawca ma możliwość przychylić się do takiej prośby bądź może odmówić.