Kodeks pracy zawiera różne formy rozwiązania stosunku pracy. Czym się różni porozumienie stron od wypowiedzenia umowy? Kiedy można wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Porozumienie stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest bardzo elastyczną formą rozstania się pracownika i pracodawcy. Może dotyczyć każdego rodzaju umowy o pracę i jest możliwe w każdym czasie. Nie ma znaczenia, czy pracownik przebywa na urlopie lub jest nieobecny z innej usprawiedliwionej przyczyny (np. jest na zwolnieniu chorobowym). Nie ma również przeszkód, aby doszło do niego w trakcie trwającego już okresu wypowiedzenia umowy o pracę.