ZUS przygotował specjalne narzędzie, które ma pomóc obliczyć podstawę wymiaru składek według nowych zasad które zaczną obowiązywać od 1 lutego.
Z początkiem przyszłego miesiąca więcej przedsiębiorców skorzysta z ulgi w opłacaniu należności do ZUS. By mogli ja zastosować, ich przychody z poprzedniego roku nie mogą przekraczać 120 tys. zł. Obecnie limit ten wynosił trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia.
Inaczej niż obecnie ważny będzie także dochód, od którego będą obliczane obniżone składki. Jego określenie nie jest łatwe i może nastręczyć pewnych problemów. Po pierwsze trzeba ustalić przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. W tym celu należy podzielić roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku przez liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej, a uzyskany wynik pomnożyć przez 30. Następnie przeciętny miesięczny dochód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5. I w końcu trzeba sprawdzić, czy rezultat nie jest niższy niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (w 2020 r. wynosi ono 2600 zł) i czy nie przekracza kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok (które w 2020 r. wynosi 5227 zł).
Dlatego przy obliczeniu podstawy wymiaru składek pomocne może okazać się narzędzie przygotowane przez ZUS. Na stronie eSkladka.pl udostępniono kalkulator do obliczenia podstawy wymiaru składek dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Po wpisywaniu potrzebnych danych – m.in. liczby dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym czy formy opodatkowania, z której przedsiębiorca korzystał w poprzednim roku – można sprawdzić, czy spełniamy warunki do skorzystania z ulgi.
Co istotne, uprawnieni do tego są tylko ci przedsiębiorcy, którzy działali w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
Więcej w dodatku Kadry i Płace tylko dla prenumeratorów
Etap legislacyjny
Wejdzie w życie 1 lutego