Niższe składki na ubezpieczenia społeczne (mały ZUS plus) można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy kalendarzowych. Następnie musi nastąpić dwuletni okres przerwy (opłaca się wtedy składki na ogólnych zasadach), żeby można było wrócić do korzystania z preferencji
Jak obliczać ten termin, gdy przedsiębiorca korzystał do tej pory (np. od stycznia br.) z małego ZUS, czyli z dotychczasowej preferencji?
– Każdy miesiąc korzystania z ulgi (zarówno małego ZUS jak i małego ZUS plus) wlicza się do wspominanych 36 miesięcy jak i 60 miesięcy – wyjaśnia Paweł Żebrowski.
Ponadto, jak wskazuje, do okresu 36 miesięcy zaliczane są również miesiące, w których przedsiębiorca zgłosił się do ulgi, a opłacał tylko składkę zdrowotną, bo miał inny tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, który zwalniał go z obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności. – Przykładowo pobierał zasiłek macierzyński, albo był zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze – tłumaczy Paweł Żebrowski.
Uwaga: Jako miesiąc kalendarzowy należy przyjąć każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.
Sporo wątpliwości budzi też kwestia przechodzenia pomiędzy systemami. W zależności od tego, czy i kiedy firma zaczęła korzystać z małego ZUS, inaczej będzie wyglądało jej przejście do małego ZUS plus.
Poniżej przedstawiamy możliwe warianty.
Przedsiębiorcę, który nie korzystał z małego ZUS do 31 stycznia 2020 r., ale spełnia kryteria skorzystania z małego ZUS Plus, powinno się:
  • wyrejestrować z ubezpieczenia (w tym celu należy skorzystać z formularza ZUS ZWUA),
  • zgłosić do ubezpieczenia z nowym kodem dla małego ZUS plus (należy skorzystać z formularza ZUS ZUA albo ZUS ZZA, jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu).
Uwaga: Kody dla małego ZUS to: 05 90 jeśli przedsiębiorca nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, 05 92 jeśli przedsiębiorca ma ustalone prawo do renty.
Przedsiębiorca, który korzysta z małego ZUS w styczniu 2020 r., ponieważ zgłosił się i korzystał z ulgi w 2019 r., przechodzi do małego ZUS plus (jeżeli spełnia kryteria):
  • nie musi być wyrejestrowany i ponownie zgłaszany do ubezpieczeń społecznych,
  • za luty 2020 r. musi jednak przekazać dokument ZUS DRA cz. II (deklaracja rozliczeniowa jeśli przedsiębiorca rozlicza składki tylko za siebie) lub ZUS RCA cz. II (imienny raport jeśli rozlicza składki za siebie i za inne osoby ubezpieczone), w którym wskaże informację o formie opodatkowania w 2019 r. (np. karta podatkowa), kwocie rocznego przychodu i rocznego dochodu, uzyskanych w 2019 r., oraz kwocie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalonej na okres od lutego do grudnia 2020 r.
Przedsiębiorca, który wznawia działalność później niż w lutym 2020:
  • powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia z kodem dla małego ZUS plus na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA (jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu).
  • zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od pierwszego dnia wznowienia działalności.
Przedsiębiorca, który skończył okres 24 miesięcy preferencyjnych składek (opłacanych od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia):
  • powinien zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia (w tym celu należy skorzystać z formularza ZUS ZWUA),
  • musi zgłosić się do ubezpieczenia z nowym kodem dla małego ZUS plus (należy skorzystać z formularza ZUS ZUA albo ZUS ZZA, jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu)
  • dokumenty te należy przekazać w ciągu siedmiu od pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca będzie spełniał warunki do korzystania z małego ZUS plus (np. skończył okres preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne w trakcie roku).