Przepis stanowiący, że należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, które są zabezpieczone hipoteką lub zastawem, nie przedawniają się, budzi wątpliwości rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.
Przypomnijmy, że co do zasady należności z tytułu składek przedawniają się po upływie pięciu lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Jednak zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem. Po upływie terminu przedawnienia mogą być one egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.