Benefit polegający na współfinansowaniu przez pracodawcę zakupu akcji firmy na rzecz pracowników podlega zaliczeniu do podstawy wymiaru składek – stwierdził ZUS.
Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który planuje w ramach systemu motywacyjnego przeznaczyć dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę określoną miesięczną kwotę na zakup akcji firmy, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Kwoty są zbierane na wirtualnych indywidualnych kontach pracowników. Dwa razy w roku za zgromadzone środki przedsiębiorca kupuje w ich imieniu akcje, które stanowią wyłączną własność osób zatrudnionych w firmie.
Przedsiębiorca ma zamiar wprowadzić częściową partycypację pracowników w kosztach zakupu tego benefitu. Zapisy w tym zakresie chce umieścić w regulaminie wynagradzania.
W związku z powyższym chciał wiedzieć, czy musi tego typu korzyść doliczyć do podstawy wymiaru składek. W swojej ocenie nie. Jako podstawę podał par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).
Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na zakupie po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.
ZUS miał jednak inne zdanie. Uznał bowiem, że akcja nie mieści się w pojęciu korzyści materialnej w rozumieniu tego przepisu.
Jest ona bowiem papierem wartościowym stwierdzającym ogół praw i obowiązków oraz udział w kapitale zakładowym.
W konsekwencji organ rentowy wskazał, że mimo iż przedsiębiorca dokonał kwalifikacji współfinansowania zakupu akcji na rzecz pracowników jako przychód z tytułu stosunku pracy, który może podlegać wyłączeniu ze składek, to jest to błędne stanowisko.
Decyzja ZUS oddział w Lublinie z 25 lutego 2020 r. (WPI/200000/43/115/2020)