Koszty zakupu biletu komunikacji miejskiej należy wliczyć do podstawy wymiaru składek, jeżeli pracownik otrzymuje za niego ekwiwalent w formie pieniężnej – uznał ZUS.
Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który zamierza pokrywać pracownikom dojeżdżającym do pracy z innej miejscowości koszty biletów komunikacji publicznej. Osoby zatrudnione w tym przedsiębiorstwie będą otrzymywały z tego tytułu wpłatę na konto w wysokości 250 zł (realna kwota zakupu biletu). Pracownik z kolei ma płacić abonament miesięczny w kwocie 1 zł, potrącany z wynagrodzenia. Spółka uregulowała tę kwestię w regulaminie wynagrodzeń.
Firma miała jednak wątpliwości, czy kwota (249 zł) jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne. W ocenie przedsiębiorcy tak właśnie powinno być. ZUS miał jednak inne zdanie na ten temat.
Na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949) z podstawy wymiaru składek wyłączone są korzyści materialne polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Muszą one wynikać jednak z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu. Jak zauważył ZUS, korzyść uzyskiwana przez pracownika musi przy tym przybrać formę niepieniężną.
Wskazał, że generalnie koszty dojazdu do pracy w postaci biletów przejazdu środkami komunikacji publicznej, np. biletów przekazywanych pracownikom, korzystają z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie wyżej cytowanego rozporządzenia. Wyłączenie to nie obejmuje natomiast wypłaconych z tego tytułu ekwiwalentów w formie pieniężnej. Oznacza to, że jeżeli pracownicy otrzymują zwrot ceny zakupionych biletów w takiej właśnie postaci, przychód ten stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Ponadto w ocenie organu rentowego podstawy wymiaru składek nie stanowi kwota dofinansowania do zakupionego przez pracodawcę biletu, ale cała jego cena.
Z powyższych względów ZUS uznał stanowisko firmy za nieprawidłowe.
Decyzja ZUS z 7 października 2019 r. (WPI/200000/43/836/2019)