Napoje bezalkoholowe udostępniane przez pracodawcę zatrudnionym nie korzystają ze zwolnienia ze składek.
Sprawa dotyczy firmy, która dofinansowuje przygotowanie i wydanie posiłków dla pracowników w zakładowej stołówce. Są to dania gorące i zimne (sałatki, surówki, kanapki), wyroby cukiernicze, słodycze, napoje zimne i gorące. Do dofinansowania firma nie jest zobligowana odrębnymi przepisami bhp wynikającymi z prawa pracy i związanymi ze szczególnymi obowiązkami pracodawcy.
Dopłata do posiłków dla indywidualnego pracownika nie przekracza 190 zł miesięcznie i dotyczy wszystkich, bez względu na warunki pracy, w jakich wykonują swoje obowiązki. Kwota ta stanowi dla podwładnych przychód ze stosunku pracy.
Ze względu na pytania kierowane przez osoby zatrudnione, firma zgłosiła się do ZUS z wnioskiem o interpretację, czy dofinansowanie nie mogłoby zostać wykorzystane wyłącznie na zakup w stołówce napojów (soków czy wody mineralnej). I czy mogłoby ono korzystać ze zwolnienia ze składek.
Wnioskodawca uznał, że tak. W uzasadnieniu powołał się na par. 2 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161 poz. 1106). Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody stanowiące wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 190 zł. Wnioskodawca wskazał, że w języku potocznym posiłek to pożywienie – niezależnie od postaci. Istotne jest, aby był udostępniony pracownikowi do spożycia. Napoje bezalkoholowe, takie jak soki czy woda, kupowane i spożywane samodzielnie, stanowią posiłek.
ZUS miał jednak inne zdanie na ten temat. W uzasadnieniu zwrócił uwagę, że udostępnienie pracownikom posiłków może przybrać różnorodne formy, przy czym może być ono realizowane zarówno przez samego pracodawcę prowadzącego stołówkę, jak i przez podmioty trzecie świadczące usługi gastronomiczne czy cateringowe na rzecz pracodawcy (np. bary).
Mając na uwadze literalne brzmienie przywołanego przepisu, ZUS nie znalazł podstaw do przyjęcia, iż z wyłączenia przewidzianego w par. 2 pkt 11 mogłaby również korzystać kwota dofinansowania do napojów bezalkoholowych. Soki i woda kupowane i spożywane samodzielnie nie stanowią bowiem posiłku, o którym mowa w rozporządzeniu.
Decyzja ZUS z 8 stycznia 2020 r. (WPI/200000/43/1150/2019).