Osoby niesamodzielne ubiegające się o świadczenie 500 plus nie muszą poświadczać, że kopie składanych dokumentów są zgodne z oryginałem. Jeśli pracownik ZUS wymagał tego, to jest to błąd, za który należy przeprosić – poinformował PAP rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik ZUS odniósł się w ten sposób do informacji Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ), które podało w środę, że ZUS nagminnie odsyła osoby niesamodzielne ubiegające się o przyznanie świadczenia 500 plus do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Mają oni poświadczać, że kopie dokumentacji są zgodne z oryginałem. Andrusiewicz zaznaczył, że jeśli doszło do takich sytuacji, to wynikały one z błędu pracownika ZUS i należy za to jedynie przeprosić. Dodał też, że pracownicy ZUS sami są w stanie pozyskać oryginalne dokumenty.

"To nie jest problem ogólnopolski. Jeśli zdarzył się taki przypadek lub przypadki dotyczące poświadczenia za zgodą z oryginałem, to był błąd. Można jedynie za to przeprosić. Do tego nie powinno dojść. Nasz klient nie musi przynosić oryginalnej dokumentacji, ponieważ jesteśmy w stanie ją sobie pozyskać. Nie słyszałem o podobnych przypadkach w innych województwach poza Poznaniem" – oświadczył rzecznik.

PPOZ poinformowało w środę, że wystosowało pismo do dyrektor poznańskiego oddziału ZUS Dobrochny Bubnowskiej. W piśmie zwróciło uwagę, że kwestie udostępniania dokumentacji medycznej kompleksowo reguluje ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Z jej przepisów jasno wynika, że dokumentacja medyczna może być udostępniana poprzez wydanie wyciągu (skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej), odpisu (dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem), kopii (dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego – skanu) lub wydruku.

"Ani powyższe przepisy, ani żadne inne nie uprawniają do żądania od lekarza potwierdzania dokumentacji medycznej za zgodność z oryginałem. Gdyby nawet jednak lekarz potwierdził kopię dokumentacji medycznej za zgodność z oryginałem, pomimo że nie jest do tego zobowiązany, to dokumentacja taka nie zmieniłaby swojego charakteru i nadal pozostałaby kopią. W sytuacji takiej lekarz wykonałby dodatkowa pracę, za którą musiałby pobrać odrębną opłatę od podmiotu składającego wniosek w tym zakresie. Niezależnie jednak od tego organ rentowy nadal posiadałby kopię dokumentacji. Dopiero potwierdzenie dokumentacji za zgodność z oryginałem przez notariusza spowodowałoby, że taka kopia byłaby traktowana na prawach oryginału" – wyjaśnia prezes PPOZ Bożena Janicka.

Dodała, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 października ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji placówki podstawowej opieki zdrowotnej zasypywane są wnioskami o wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, potrzebnych dla celów wypłaty świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS-ie lub KRUS-ie. Do wniosków zwykle należy także dołączyć dokumentację medyczną lub jej część oraz inne dokumenty, np. o leczeniu, rehabilitacji, itd.

"Niestety, wielu pacjentów po otrzymaniu kopii wymaganych dokumentów odsyłanych jest przez ZUS do placówek podstawowej opieki zdrowotnej, aby otrzymać potwierdzenie za zgodność z oryginałem" – zaznaczyła Janicka.