ZUS twierdzi, że dla celów emerytalno-rentowych powinny być one przechowywane 10 lub 50 lat, tak jak dokumentacja płacowa pracownika. Natomiast zdaniem resortu rodziny takiego obowiązku nie ma.
Zgodnie ze stanowiskiem ZUS z 25 marca 2019 r. zwolnienia lekarskie podobnie jak dokumentację zasiłkową należy przechowywać przez lat pięć, co wynika z faktu rozliczania ich przez płatników w składkach, a należności z tego tytułu przedawniają się po pięciu latach (zob. Ubezpieczenia i Świadczenia z 4 kwietnia 2019 r. – „ZUS: Dokumentację zasiłkową przechowujemy przez pięć lat”, DGP nr 67).
Stanowisko to wzbudziło jednak pewne wątpliwości i dlatego skierowaliśmy kolejne pytania do ZUS i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Czy ze względu na okres przechowywania dokumentacji zasiłkowej określony przez ZUS na pięć lat można zachować dane o zasiłkach w systemach kadrowo-płacowych na potrzeby wystawienia świadectwa pracy, w którym to świadectwie muszą być wymienione okresy nieskładkowe z całego okresu zatrudnienia? Innymi słowy: czy dopuszczalne jest przechowywanie zwolnień lekarskich przez cały okres zatrudnienia pracownika, jeśli celem takiego działania jest prawidłowe uzupełnienie świadectwa pracy pracownika o okresy nieskładkowe?”.