Bezrobotny rodzic może w 2019 roku liczyć na jednorazowe zapomogi na dziecko, ale też świadczenia comiesięczne, jak zasiłek rodzinny.

Bezrobotnym rodzicom w Polsce przysługuje kilka rodzajów pomocy na dziecko.

1. Becikowe

Zaraz po porodzie bezrobotni rodzice mogą starać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zwaną becikowym. W 2019 roku wynosi ono 1000 zł, ale nie przysługuje wszystkim rodzicom. Na jego wypłatę mogą liczyć ci, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto.

Ponadto zapomoga przysługuje, o ile matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu - odpowiednie zaświadczenie wystawia lekarz lub położna. Aby otrzymać becikowe, należy złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Więcej o kryteriach przyznawania becikowego przeczytasz tu >>>>>

2. Kosiniakowie

Bezrobotny rodzic może także strać się o tzw. kosiniakowe. Poza bezrobotnymi mają do niego prawo także studenci, rolnicy oraz osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych, którym urodziło się dziecko, ale nie korzystają one z urlopu macierzyńskiego bądź rodzicielskiego.

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez rok. W rodzinach, które przyjęły dziecko na wychowanie, bez względu na dochód można je pobierać przez: 52 tygodni - przy jednym dziecku, 65 tygodni - przy dwójce dzieci, 67 tygodni - przy trójce dzieci, 69 tygodnie - przy czwórce dzieci, a przy piątce i więcej - przez 71 tygodni.

Więcej o przyznawaniu kosiniakowego przeczytasz tu >>>>>

3. Program 500 plus

Rodzic bez pracy może także starać się także o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, które jest wypłacane co miesiąc do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat, niezależnie od dochodów rodziny - tak więc niezależnie od przyznawanych rodzinie innych świadczeń. Natomiast w przypadku rodzin, u których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie, pomoc jest wypłacana także na pierwsze dziecko.

Jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje, o ile dochód na jednego członka nie przekracza 1200 zł na miesiąc.

4. Niepełnosprawne dziecko

Ponadto osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia, a od początku 2019 r. wynosi 1583 zł netto miesięcznie.

5. Zasiłek rodzinny

Wreszcie bezrobotny rodzic może starać się o zasiłek rodzinny, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Więcej o tym komu przysługuje zasiłek rodzinny dowiesz się tu >>>>>

Zasiłek rodzinny i dodatki do niego przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 roku będzie wypłacany przy takim samym kryterium dochodowym jak w roku poprzednim. Wynosi ono:

• 674 zł na osobę w rodzinie
• 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Od dnia 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 roku wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego można starać się o przydzielenie szeregu dodatków. Są to:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.