Świadczenie rodzicielskie, czyli popularne kosiniakowe w 2019 r. będzie przysługiwało w kwocie 1000 zł miesięcznie. Nie zmieniły się również zasady przyznawania świadczenia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które ze względu na swój status zawodowy nie są uprawnione do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Pomoc jest kierowana zatem głównie do studentów, rolników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz bezrobotnych.

Więcej o tym, na jaką pomoc po urodzeniu dziecka mogą liczyć bezrobotni przeczytasz tu >>>>>

Kosiniakowe nie jest zależne od dochodu, ale nie przysługuje, gdy występuje zbieg określonych świadczeń.

Ze świadczenia rodzicielskiego nie mogą korzystać osoby otrzymujące zasiłek macierzyński. Kosiniakowe nie przysługuje nawet gdy jedno z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński.

Świadczenia nie otrzyma się także w przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
• świadczenia rodzicielskiego lub
• świadczenia pielęgnacyjnego, lub
• specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
• dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub
• zasiłku dla opiekuna,
– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną – także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.

Pamiętaj! Po urodzeniu dziecka przysługuje ci becikowe >>>>

W 2019 roku kosiniakowe wynosi 1000 zł netto. Wysokość świadczenia rodzicielskiego jest weryfikowana co trzy lata. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2018 roku. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Wówczas pomoc otrzymuje się z wyrównaniem do momentu urodzenia. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca wpłynięcia wniosku.

Okres pobierania świadczenia rodzicielskiego uzależniony jest od ilości urodzonych podczas jednego porodu dzieci i wynosi:
1) 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia bliźniąt;
3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojaczków;
4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworaczków
5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięcioraczków i więcej dzieci przy jednym porodzie