Becikowe to jednorazowa zapomoga, która przysługuje po urodzeniu dziecka. Sprawdź komu przysługuje i ile wynosi jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

O becikowe można starać się w ciągu 12 miesięcy po narodzinach żywego dziecka lub w ciągu 12 miesięcy po przysposobieniu dziecka. W przypadku dziecka przysposobionego becikowe przysługuje do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia.

Becikowe w 2019 r. przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe, o którym mowa powyżej.

Becikowe nie przysługuje, jeżeli:

  • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach