Pracodawca nie musi odprowadzać daniny do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne od składek za dodatkowe ubezpieczenie na życie dla swoich pracowników. Takie zwolnienie jest jednak możliwe tylko wówczas, jeśli dopłata do tej usługi jest zapisana w regulaminie płacowym.
W październiku 2018 r. do oddziału ZUS w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek – zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne – wydatków pracodawcy na polisy na życie. Spółka zaoferowała dodatkowe ubezpieczenie zarówno swoim pracownikom, jak i osobom wykonującym pracę na podstawie umowy-zlecenia. W praktyce wygląda to tak, że pracownicy i zleceniobiorcy sami płacą część miesięcznej składki, zaś resztę dopłaca zakład pracy. Kwota dopłat będzie opodatkowana jako przychód dla obu grup zatrudnionych. Sprawą budzącą wątpliwości pytającego było to, czy może skorzystać ze zwolnienia w przypadku partycypowania w części kosztów związanych z ubezpieczeniami na życie.
Spółka pytająca jednocześnie wyjaśniła, że możliwość skorzystania z dopłaty do ubezpieczenia na życie została wpisana w regulaminie płacowym. W jej ocenie w takim przypadku kwota dopłaty do grupowego ubezpieczenia na życie nie powinna być wliczana do podstawy wymiaru składek.
ZUS zgodził się ze spółką pytającą. Wskazał, że zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. 1998 nr 161, poz. 1106), podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. przychody materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu. W szczególności dotyczy to prawa do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Tak jak w tym przypadku, gdzie pracodawca finansuje część polisy. A skoro dopłata do składki na ubezpieczenie grupowe została zapisana w regulaminie płacowym, to pracodawca nie ma obowiązku opłacania z tego tytułu składek na ZUS.
Podstawa
Decyzja nr WPI /200000/43/ 1222/ 2018 oddziału ZUS w Lublinie z 15 listopada 2018 r.