Pracodawca będzie musiał wskazać na nowym formularzu, czy i w jakim terminie poinformował klienta o zasadach uzyskiwania ulg we wpłatach na PFRON.
Taki wymóg przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia. Wprowadza on nowe wzory druków INF-U oraz INF-1-u. Pierwszy jest wystawiany przez przedsiębiorcę dla nabywcy jego towarów lub usług i wskazuje kwotę obniżenia (niezależnie, czy zamierza skorzystać z ulgi czy nie). Natomiast drugi druk jest wysyłany do funduszu i zawiera dane o miesięcznej liczbie INF-U wydanych wszystkim klientom.
Obecne wersje obydwu tych dokumentów wymagają dostosowania do zmian w przepisach, jakie wejdą w życie od 1 października br. na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1076). Wśród nich jest m.in. zmiana dotycząca udzielania i korzystania z ulg przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład innych podmiotów (np. oddziały firm) oraz jednostki organizacyjne samorządów, które nie są płatnikami podatku VAT. Z tego względu na drukach INF-U oraz INF-1-u pojawi się pozycja, w której sprzedawca musi podać informacje o swojej strukturze.
Kolejna zmiana jest związana z wprowadzeniem dla firm udzielających obniżeń obowiązku informacyjnego. Sprowadza się on do tego, że raz do roku będą musiały dołączyć do faktury dla klienta informację o zasadach uzyskiwania ulg oraz o możliwości złożenia oświadczenia wskazującego, że nie będzie z nich korzystał (jeśli tego nie zrobi, za każdym razem będzie otrzymywał druk z kwotą obniżenia). W efekcie na INF-U zostało dodane miejsce – w części „Oświadczenia końcowe” – w którym pracodawca powinien zaznaczyć, czy i w jakim dniu przekazał wspomnianą informację oraz czy klient złożył oświadczenie o rezygnacji.
Jednocześnie resort rodziny zdecydował się na znaczącą zmianę szaty graficznej obydwu formularzy, co ma zwiększyć ich przejrzystość. – Obawiam się, że skutek będzie odwrotny do zamierzonego, bo nowy wygląd druków jest mało czytelny, zwłaszcza w części odnoszącej się do oświadczeń. Sami pracodawcy do tej pory nie zgłaszali raczej uwag do ich kształtu, więc tak gruntowna ich zmiana nie wydaje się potrzebna – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Ponadto zgodnie z projektem rozporządzenia, INF-U oraz INF-1-u za okresy sprawozdawcze do września 2018 r. włącznie będą składane według dotychczasowych wzorów. Natomiast ich korekta dokonywana po 1 października br, powinna odbywać się już na nowych dokumentach.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia