Pracodawcy będą wysyłać informacje i deklaracje do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na nowych formularzach.
Ich wprowadzenie jest związane z wchodzącą w życie za miesiąc ustawą z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1076).
Na mocy tej nowelizacji rozszerzona zostanie grupa podmiotów, która w przypadku osiągania 2 proc. wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników będzie zwolniona z wpłat na PFRON. Dołączą do niej m.in. interwencyjne ośrodki preadopcyjne, kluby dziecięce oraz publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. Inna ważna zmiana związana jest z przyznawaniem ulg we wpłatach na PFRON, w tym z sankcjami, jakie grożą pracodawcom za nieprawidłowości przy ich udzielaniu.
W efekcie konieczne jest zmodyfikowanie wzorów druków, które firmy mają obowiązek przekazywać do PFRON. Ich zmianę przewidują dwa projekty rozporządzeń ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Pierwszy obejmuje wzory deklaracji składanych zarządowi funduszu przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON. Drugi zaś określa druki rocznych i miesięcznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W przypadku obu rozporządzeń formularze zostały dostosowane do zmian wynikających ze wspomnianej nowelizacji ustawy. Również część objaśnień wskazujących, jak należy wypełnić poszczególne rubryki, uzyskała nową treść.
Nowe deklaracje i informacje będą stosowane od 1 października 2018 r. Natomiast w przypadku rozliczeń za okresy sprawozdawcze za miesiące do września br. włącznie, pracodawcy powinni stosować stare druki. Jeśli jednak po 1 października trzeba będzie zrobić korektę złożonej wcześniej deklaracji lub informacji, należy już do tego wykorzystać nowe druki.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektów rozporządzeń