Taką możliwość przywraca art. 2 uchwalonej przez Sejm ustawy z 13 września 2018 r. nowelizującej m.in. ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, i ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiana stanowi dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt SK 19/17). Sędziowie orzekli wtedy o niekonstytucyjności przepisu rozporządzenia, który pozwalał umieszczać na orzeczeniu o niepełnosprawności symbol 02-P oznaczający chorobę psychiczną. Zdaniem TK taki przepis powinien być umieszczony w ustawie, a nie w rozporządzeniu. W efekcie od 27 czerwca br., kiedy wyrok wszedł w życie, nie może być stosowany przez powiatowe zespoły ds. orzekania.