Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności będą mogły ponownie wpisywać chorobę psychiczną na dokumencie wystawianym osobie z dysfunkcją zdrowotną jako powód jej powstania.Taką możliwość przywraca art. 2 uchwalonej przez Sejm ustawy z 13 września 2018 r. nowelizującej m.in. ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, i ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiana stanowi dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt SK 19/17). Sędziowie orzekli wtedy o niekonstytucyjności przepisu rozporządzenia, który pozwalał umieszczać na orzeczeniu o niepełnosprawności symbol 02-P oznaczający chorobę psychiczną. Zdaniem TK taki przepis powinien być umieszczony w ustawie, a nie w rozporządzeniu. W efekcie od 27 czerwca br., kiedy wyrok wszedł w życie, nie może być stosowany przez powiatowe zespoły ds. orzekania.
Wróci on na orzeczenia po wejściu w życie ustawy, co nastąpi po 14 dniach od jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Co ważne na ostatnim etapie prac legislacyjnych posłowie PiS zgłosili do niej istotną dla pracodawców poprawkę, zapisaną w art. 4a, dotyczącą przepisów przejściowych. Teraz jest bowiem tak, że firmy z uwagi na brak na orzeczeniu pracownika wskazania o chorobie psychicznej nie mogą wnioskować o wyższe dofinansowanie do jego wynagrodzenia ani wliczać go do stanu zatrudnienia, m.in. na potrzeby udzielania ulg we wpłatach na PFRON.
W poprawce zaproponowano, aby w okresie między 27 czerwca a dniem poprzedzającym wejście w życie nowelizacji podstawą do potwierdzania choroby psychicznej było zaświadczenie lekarskie. Ma ono określać, że powodem zaliczenia do danego stopnia niepełnosprawności była właśnie ta dysfunkcja. Aby niepełnosprawny pracownik otrzymał zaświadczenie, powinien zgłosić się z wnioskiem do zespołu ds. orzekania. Zaświadczenie ma zostać wydane w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
Następnie pracownik powinien przedstawić dokument pracodawcy, dzięki czemu ten będzie mógł dokonać wstecz korekty zatrudnienia i np. ubiegać się o zaległe dopłaty do pensji. Natomiast w przypadku odmowy wydania zaświadczenia zatrudnionemu będzie przysługiwało prawo do wniesienia zażalenia na mocy art. 219 kodeksu postępowania administracyjnego.
Etap legislacyjny
Skierowanie ustawy do Senatu