Pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, który w momencie zatrudnienia nie miał orzeczenia potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną, jeśli zostało ono wydane już po przyjęciu go do pracy.Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na pytania związane z uzyskiwaniem subsydiów płacowych.
Co do zasady ich przyznanie jest uzależnione od tego, czy firma wykazuje tzw. efekt zachęty. Można go osiągnąć na przykład metodą ilościową. Sprowadza się to do pokazania, czy w momencie przyjmowania nowego podwładnego doszło do wzrostu zatrudnienia ogółem oraz pracowników niepełnosprawnych w stosunku do ostatnich 12 miesięcy.
Natomiast od lipca 2016 r. osiąganie efektu zachęty nie jest wymagane w odniesieniu do pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia. Na taką możliwość wskazuje art. 26 ust. 6a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).
Jednak w praktyce firmy mają wątpliwości, w jakich sytuacjach mogą otrzymać dopłatę do pensji pracownika na podstawie tego przepisu. W szczególności dotyczą one tego, czy niepełnosprawność musi koniecznie powstać już po przyjęciu do pracy, czy mogła istnieć wcześniej, ale podwładny nie posiadał do tej pory orzeczenia potwierdzającego jej wystąpienie.
W związku z tym Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawiła w pytaniach do PFRON sytuację dwóch konkretnych pracowników. Pierwszy z nich został zatrudniony 1 czerwca br. Następnie 18 czerwca przyniósł pracodawcy orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zostało ono wydane 15 czerwca i wskazywało, że dysfunkcja zdrowotna istnieje u niego od 27. roku życia, a wspomniany stopień niepełnosprawności – od 11 marca 2009 r.
Natomiast drugi pracownik został przyjęty do pracy 24 kwietnia br. Ostatniego dnia lipca on również przedstawił orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane 12 lipca. Określono w nim, że nie da się ustalić daty powstania jego dysfunkcji zdrowotnej, a jej poziom umiarkowany istnieje od lipca 2015 r.
Obydwa pytania dotyczyły zaś tego, czy firma może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników bez konieczności wykazywania efektu zachęty.
PFRON odpowiedział, że zgodnie z wyjaśnieniami Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w takich sprawach znaczenie ma to, czy niepełnosprawność została potwierdzona w trakcie zatrudnienia u danego pracodawcy. W obydwu opisanych okolicznościach orzeczenia zostały wydane po dacie zatrudnienia. Dlatego pracodawca może się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzenia tych pracowników – bez wykazywania efektu zachęty – od dnia otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności, niezwłocznie po spełnieniu pozostałych warunków określonych w ustawie o rehabilitacji.