Kilka miesięcy temu mój ojciec uległ śmiertelnemu wypadkowi w pracy. Pracodawca uznał zdarzenie za wypadek przy pracy. Mama nie zdążyła jednak złożyć wniosku o jednorazowe odszkodowanie, bo miesiąc temu zmarła. Czy prawo do jednorazowego odszkodowania pieniężnego z tytułu wypadku przy pracy, jakiemu uległ ojciec, weszło do spadku po mamie i przysługuje mnie i mojej siostrze?
Nie przysługuje. Kodeks pracy przewiduje, że pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego określone w odrębnych przepisach. Te odrębne przepisy to m.in. ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa). Zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są m.in. małżonek oraz dzieci.
W przypadku dzieci (własnych i przysposobionych) warunkiem uzyskania prawa do jednorazowego odszkodowania jest konieczność spełnienia warunków do uzyskania renty rodzinnej co najmniej w chwili śmierci ubezpieczonego lub rencisty. Jeśli dzieci nie spełniły tego warunku, nie nabywają prawa do jednorazowego odszkodowania po ojcu. Niestety nie nabędą go również w drodze dziedziczenia.