Rolnicy oraz osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi, które prowadzą własną firmę, będą mogli w tym samym terminie opłacić składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwrócić się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o ich refundację.Taką możliwość przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.), nad którym trwają prace w Sejmie. Jedna z zaproponowanych w nim zmian dotyczy art. 25a, który w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2016 r. zakłada, że uprawnionym przysługuje zwrot należności do ZUS i KRUS, jeżeli zostały one opłacone przed dniem złożenia wniosku do PFRON.
Reklama
Zgodnie z przedstawioną w sierpniu 2017 r. przez fundusz interpretacją tego przepisu oznacza to, że najpierw trzeba wykonać przelew na konto zakładu, a o refundację wystąpić najwcześniej następnego dnia. W związku z tym zwrot nie należy się, gdy te dwie czynności zostały wykonane jednego dnia.
Powstało zamieszanie, bo część niepełnosprawnych przedsiębiorców oraz rolników tak właśnie robiła: płaciła składki i występowała do PFRON w tym samym terminie. Groziło im więc oddanie uzyskanego wsparcia.
Aby do tego nie doszło, w projekcie nowelizacji została zaproponowana zmiana art. 25a, która sprowadza się do tego, że refundacja będzie przysługiwać, o ile składki zostały opłacone nie później niż w dniu złożenia wniosku do PFRON. Co ważne, będzie miała ona zastosowanie do należności wnoszonych od lipca 2016 r.
Jednocześnie zmiana ta wymaga modyfikacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1758). To właśnie w jego załącznikach określone są wzory wniosków: Wn-U-G, składanego przez niepełnosprawne osoby prowadzące działalność gospodarczą, oraz Wn-U-A, który jest wypełniany przez niepełnosprawnych rolników (oraz takich, którzy płacą składki za domowników z dysfunkcjami). Projekt jego nowelizacji zawiera więc zmiany w obydwu formularzach, które dostosują je do nowej treści art. 25a.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia