Zainteresowani skorzystaniem z ulgi na start muszą zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego, a po zakończeniu okresu promocyjnego – wyrejestrować się.30 kwietnia wchodzi w życie ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646). Daje ona możliwości niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia nowej działalności. Początek tego okresu stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli przypada on pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten zostaje wliczony do okresu trwania ulgi. Natomiast jeśli działalność gospodarcza zostanie rozpoczęta w trakcie miesiąca, czas ulgi zaczyna biec dopiero od pierwszego dnia następnego miesiąca (np. jeśli działalność ruszyła 15 kwietnia, bieg półrocznego terminu ulgi zacznie się 1 maja).
ZUS wyjaśnia, że zwolnienie z obowiązku płacenia daniny dotyczy nie firmy, ale tylko osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Dlatego obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby z nią współpracujące oraz zatrudnieni pracownicy czy zleceniobiorcy.
Co ważne – takie okresowe zwolnienie nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne. W tym roku najniższa składka wynosi 319,94 zł – jest miesięczna i niepodzielna, czyli musi być opłacana w pełnej wysokości, niezależnie od liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym miesiącu.
Przymus płacenia tej daniny będzie obowiązywać w całym okresie korzystania z ulgi na start, o ile przedsiębiorca nie zawiesi wykonywania działalności.
Osoby korzystające z nowej ulgi będą musiały zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40. Początkujący przedsiębiorca będzie podlegać temu ubezpieczeniu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia jej zaprzestania, z wyjątkiem okresu zawieszenia działalności. Co ważne, w okresie korzystania z ulgi zainteresowany będzie mógł zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego także członków rodziny.
Po upływie 6 miesięcy ulgi na start przez 24 miesiące kalendarzowe początkujący przedsiębiorca może opłacać składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.
Po zakończeniu korzystania z ulgi należy się wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się – jak przy rejestracji – cyframi 05 40. Jeśli zainteresowany spełnia warunki do kolejnej ulgi przez 24 miesiące, to musi się zgłosić, ale już z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 70.
Przepisy, które wejdą w życie 30 kwietnia 2018 r., przewidują także możliwość prowadzenia „działalności nieewidencjonowanej”. Osoby, które będą ją wykonywać, nie będą podlegały ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.