Jeśli firma miała w danym miesiącu odpowiedni wskaźnik pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi, ale w następnym go utraciła, to może udzielić klientowi ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), o ile przychód z tej kooperacji był zaliczony do tego pierwszego.Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez fundusz na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawcy Osób Niepełnosprawnych (OBPON). Przedstawiona została w nim sytuacja zakładu pracy chronionej, u którego kontrahent dokonał zakupu w grudniu 2017 r., z terminem płatności wskazanym na fakturze w styczniu br. Jednocześnie ten pracodawca w grudniu spełniał wymagany przepisami warunek posiadania 30 proc. niepełnosprawnych pracowników, a w styczniu przestał ten wskaźnik osiągać. W związku z tym firma nie wiedziała, czy mimo jego utraty może udzielić ulgi klientowi.
PFRON wyjaśnia, że zgodnie z art. 22 ust. 8 i 9 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.), do wyliczenia kwoty obniżenia wpłaty przyjmuje się zatrudnienie za miesiąc, do którego zaliczono przychód z tytułu kooperacji. Wskazują na to również objaśnienia zawarte na druku INF-U, który służy do udzielenia ulgi. W sytuacji opisanej w pytaniu OBPON oznacza to więc, że jeżeli udzielający ulgi zaliczył przychód ze sprzedaży produkcji lub usługi do grudnia 2017 r., to z tego miesiąca przyjmuje stany zatrudnienia i musi w nim osiągać wymagany wskaźnik personelu z dysfunkcjami.
Fundusz dodaje, że termin płatności za fakturę nie pozostaje w żadnym związku z posiadaniem przez sprzedającego wskazanego w przepisach limitu niepełnosprawnych pracowników. Jest on natomiast istotny dla pracodawcy do tego, aby mógł stwierdzić, czy należność za zakup została dokonana w terminie znajdującym się na fakturze, bo jest to jeden z warunków udzielenia obniżenia we wpłacie na PFRON.