Sprawa dotyczy mężczyzny, który zwrócił się do NFZ o wydanie pisemnej interpretacji. Miał bowiem wątpliwości, czy prowadząc działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz będąc zarejestrowany jako wspólnik spółki cywilnej jest zobowiązany do opłacenia dwóch składek na ubezpieczenie zdrowotne.
W jego ocenie osoba indywidualna i wspólnik spółki cywilnej to jeden podmiot będący przedsiębiorcą, prowadzący działalność gospodarczą, dlatego powinien odprowadzać jedną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
NFZ nie zgodził się jednak z przedstawionym przez wnioskodawcę poglądem.
Wskazał, że zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) w sytuacji gdy ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą, uzyskuje przychody z więcej niż z jednego rodzajów działalności, to składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności. Zgodnie z przytoczonym przepisem odrębnym rodzajem działalności jest działalność w formie spółki cywilnej oraz działalność gospodarcza prowadzona indywidualnie.
Dlatego należy podkreślić, iż w przypadku, gdy osoba prowadząca jednocześnie indywidualną działalność gospodarczą oraz działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej będzie uzyskiwała przychody z obydwu rodzajów działalności – to będzie zobowiązana odprowadzać składkę na ubezpieczenia zdrowotne odrębnie od każdego z nich.
Decyzja NFZ oddział wojewódzki w Lublinie z 14 sierpnia 2017 r. (nr 03/01/I/2017)