Pracownik może zagwarantować członkowi rodziny bezpłatne leczenie i dopłatę do wakacji. Po śmierci pracownika krewni mogą starać się o rentę rodzinną.

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje szereg przywilejów. Oto 5 podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce>> Także krewni zyskują kilka uprawnień wynikających z zatrudnienia członka rodziny.

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Członkowie rodziny mogą więc uzyskać prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej, jeśli zostaną przez pracownika zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Pracownik ma na to 7 dni od momentu, gdy zaszła okoliczność uzasadniająca to zgłoszenie. Do ZUS należy zgłosić członka rodziny, jeśli nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, czyli nie jest zatrudniony jako na przykład pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, a także bezrobotny.

Za członków rodziny Zakład uznaje dzieci - własne, małżonka, przysposobione, wnuki, a także dziecko, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka (do ukończenia 18 lat lub 26 lat, jeśli dalej się uczy, a jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne – bez ograniczenia wieku).

Dopłata do wakacji. Pracownik może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, tzw. wczasy pod gruszą, ale dopłata może także dotyczyć wypoczynku letniego lub zimowego każdemu z dzieci pracownika, jeśli nie ukończyły one jeszcze 18 lat. Pracownik może się starać o pieniądze także wtedy, gdy sam uzyskał dopłatę do wakacji, jak i wtedy, gdy takie samo świadczenie otrzymał w swoim zakładzie pracy jego współmałżonek.

Wysokość świadczenia rożni się w przypadku poszczególnych pracodawców. "Wczasy pod gruszą" dla dzieci pracownika są zwolnione ze składek ZUS i z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) niezależnie od wysokości wsparcia. Jak jest w przypadku dofinansowania pracownika, dowiesz się tutaj>>

Świadczenia po śmierci pracownika. Po śmierci pracownika rodzina - głównie małżonkowie (wdowa, wdowiec), ale także dzieci, wnuki, rodzeństwo oraz rodzice - mają prawo do kilku świadczeń, w tym zasiłku pogrzebowego, odprawy pośmiertnej czy wynagrodzenia niewypłaconego pracownikowi. Co dokładnie przysługuje po śmierci pracownika, dowiesz się tutaj>>

Rodzina może się starać także o rentę rodzinną, jeżeli zmarły miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (lub spełniał warunki wymagane do ich uzyskania), albo w chwili śmierci pobierał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Członkowie rodziny zmarłego, którzy mają prawo do renty rodzinnej to:

  • dzieci ubezpieczonej osoby zmarłej (zarówno własne, jak i drugiego małżonka czy przysposobione) do ukończenia 16 roku życia lub 25 roku życia, o ile dalej się uczą; bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16 rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat;
  • wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci, którymi opiekował się zmarły (przed osiągnięciem przez nie pełnoletności), o ile spełnią takie warunki, jak dzieci własne;
  • wdowa (lub wdowiec), o ile do dnia śmierci małżonka pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej oraz jeżeli ukończyła 50 lat lub jest niezdolna do pracy, wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu (i nie ukończyły 16 lub 18 lat albo są całkowicie niezdolne do pracy), przy czym przynajmniej jeden z tych warunków wdowa spełniła w ciągu pięciu lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej;
  • rodzice po zmarłych dzieciach, jeżeli ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią chociaż częściowo ich utrzymywał oraz gdy spełniają warunki, jakie prawo stawia przed wdową czy wdowcem ubiegającym się o rentę.

O wysokości renty rodzinnej decyduje wysokość świadczenia, które przysługiwałaby osobie zmarłej, bowiem wynosi ona:

  • dla jednej osoby uprawnionej - 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
  • dla dwóch osób uprawnionych - 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
  • dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

W przypadku, gdy wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna renta rodzinna, jest ona dzielona w równych częściach między uprawnionych.

W 2017 wysokość renty rodzinnej nie może być niższa niż 1000 zł brutto.