Do indywidualnego wniosku o wypłatę zaległych pensji ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) trzeba będzie dołączać m.in. świadectwo pracy oraz odpis prawomocnego orzeczenia zasądzającego należności na rzecz pracownika. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wykazów, wniosków i wypłaty świadczeń z FGŚP. Dostosowuje ono przepisy do projektu nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, nad którym pracuje obecnie Sejm. Nowe wzory wniosku o wypłatę świadczeń z funduszu i zbiorczych wykazów niezaspokojonych roszczeń uwzględniają więc m.in. rozszerzenie katalogu świadczeń, jakie mogą być pokrywane ze środków funduszu (ekwiwalent za urlop w szerszym zakresie), oraz wydłużenie okresów referencyjnych (od których zależy łączna wysokość świadczeń, jakie można uzyskać z FGŚP).W porównaniu z obowiązującym rozporządzeniem zmienią się też niektóre, bardziej szczegółowe rozwiązania. Doprecyzowana zostanie lista dokumentów, jakie trzeba dołączać do wykazów i wniosków. Obecnie wywołuje ona wątpliwości (wnioskodawcy dowolnie interpretują przepisy i kwestionują konieczność dołączania np. świadectwa pracy lub wyroku sądu w sprawie należności płacowych).
Nowe przepisy regulują też zasady składania wspomnianych dokumentów i przekazywania świadczeń dla uprawnionych. Jeśli marszałek województwa potwierdzi zgodność wykazu z przepisami, przekaże dwa egzemplarze tego dokumentu podmiotowi, który go złożył (czyli np. syndykowi), oraz wpłaci na jego rachunek środki finansowe, a ten wypłaci je uprawnionym pracownikom (nie później niż w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania). W ciągu 15 dni syndyk będzie musiał zwrócić marszałkowi jeden egzemplarz wykazu, który ma zawierać potwierdzenie otrzymania świadczeń przez uprawnione osoby (pracowników). W przypadku wniosku indywidualnego marszałek województwa poinformuje zatrudnionego o wysokości należności zatwierdzonych do wypłaty ze środków FGŚP i jej terminie (na rachunek wskazany przez pracownika).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji