Od 5 września weszły w życie nowe przepisy, które zlikwidowały zwolnienie z opłacania należności na fundusz za najbliższych. Przysługuje ono w odniesieniu do innych kategorii pracowników.
Za kogo składki / Dziennik Gazeta Prawna
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy szeroko o zmianach w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (dalej: ustawa o ochronie roszczeń). Dzisiaj skupiamy się na kwestii związanej z opłacaniem składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP) za pracowników. Od 5 września 2017 r. w wyniku nowelizacji ustawy rozszerzona została definicja pracownika, co przełożyło się na obowiązek opłacania składek za grupę osób dotychczas nieobjętych ochroną roszczeń pracowniczych.
Reklama
Kto płatnikiem

Reklama
Obowiązek odprowadzania składek na FGŚP wynika z powołanej już na wstępie ustawy o ochronie roszczeń, która reguluje zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności pracodawcy. Ustawa ta odnosi się do pracodawców, wobec których, w uproszczeniu, może być ogłoszona upadłość lub którym grozi likwidacja.
Składki na fundusz opłacają więc wyłącznie ci płatnicy składek, którzy są pracodawcami w rozumieniu przepisów powołanej ustawy, a więc:
1) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) przedsiębiorcy prowadza?cy działalność gospodarcza? również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) oddziały banków zagranicznych,
4) oddziały instytucji kredytowych,
5) oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
6) oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
– jeśli jednocześnie zatrudniają, zgodnie z przepisami polskiego prawa, co najmniej jedną osobę fizyczną w związku z prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa.
Przedsiębiorcami (pkt 1 i 2) są przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a wie?c osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawnaą, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawna? – wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą. W tej kategorii pracodawców mieszczą się również spółki cywilne. Co prawda, spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, ale taki status mają jej wspólnicy, których może dotyczyć niewypłacalność (ogłoszenie upadłości).
W konsekwencji składek na FGŚP nie opłacają pracodawcy, u których nie może zajść niewypłacalność, tj. wobec których odrębne przepisy nie przewidują możliwości ogłoszenia ich upadłości. Są to:
- osoby prawne podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń,
winne organizacje społeczne i zawodowe,
- fundacje,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w rozdziale 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisane do rejestru przedsiębiorców z tytułu wykonywania działalności gospodarczej,
- jednostki zaliczane na podstawie odrębnych przepisów do sektora finansów publicznych,
- osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe zatrudniające osoby wykonujące pracę zarobkową w tym gospodarstwie.
Po osiągnięciu stanu niewypłacalności pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek na FGŚP. [PRZYKŁADY 1 I 2]
Co się zmieniło
Składki na FGŚP są opłacane za pracowników w rozumieniu art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych. Definicja ta jest bardzo szeroka, bo obejmuje osoby zatrudnione nie tylko na podstawie umowy o pracę, lecz także np. umowy-zlecenia. [SCHEMAT]
Do 4 września 2017 r. pracodawca nie był jednak obowiązany do opłacania składek na omawiany fundusz za osoby z nim spokrewnione lub spowinowacone, tj. za:
- małżonka,
- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,
- rodziców, macochę, ojczyma oraz osoby przysposabiające,
- rodzeństwo,
- wnuków,
- dziadków,
- zięciów, synowe, bratowe, szwagierki i szwagrów,
- osoby wykonujące pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.
Nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń usunęła to wyłączenie. Obecnie nie ma znaczenia pokrewieństwo lub powinowactwo łączące pracodawcę z pracownikiem, lecz jedynie podstawa świadczenia pracy (umowa o pracę, zlecenie, praca nakładcza), chyba że pracownik znajdzie się w jednej z grup, którą ustawa wyłącza z obowiązku opłacania składek na FGŚP.
Należą do nich pracownicy:
- w wieku co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
- powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego – w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z danego rodzaju urlopu;
- którzy ukończyli 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem byli zarejestrowani jako bezrobotni;
- którzy nie ukończyli 30. roku życia, skierowani do pracy przez powiatowe urzędy pracy – przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.
Podstawa wymiaru
Składkę na FGŚP ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia co do rocznej podstawy tych składek (limit 30-krotności). Składki opłaca się wyłącznie za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Rozliczamy je w jednej pozycji deklaracji rozliczeniowej miesięcznej ZUS DRA (blok VIII, pole 02). Należne kwoty należy wpłacać w dotyczącym płatnika terminie przekazywania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W stosunku do należności z tytułu składek na FGŚP w zakresie ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę opłaty dodatkowej i grzywny z tytułu nieopłacenia składek w terminie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.
Stopa procentowa składki na FGŚP wynosi 0,10 proc. podstawy jej wymiaru, a składka jest finansowana w całości przez płatnika składek.
PRZYKŁAD 1
Działalność komercyjna nie ma znaczenia
Fundacja opiekująca się chorymi dziećmi prowadzi również działalność gospodarczą, co przewiduje statut. W związku z ta? działalnością? zatrudnia 6 osób na umowy o prace?. Nie ma jednak obowiązku opłacania składek na FGŚP za zatrudnionych pracowników mimo posiadania statusu „przedsiębiorcy”. Fundacje są bowiem wymienione ustawowo jako podmioty, wobec których nie zachodzi niewypłacalność.
PRZYKŁAD 2
Zakład budżetowy nie jest niewypłacalny
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w związku z prowadzona? działalnością?, zatrudnia 40 pracowników (umowy o prace?). Będąc samorządowym zakładem budżetowym, za zatrudnionych pracowników nie opłaca składek na FGŚP.
Podstawa prawna
Art. 1, art. 2, art. 9–10, art. 28, art. 29 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1256 ze zm.).
Art. 4 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).
Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.).
Ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1557).