Jednostka organizacyjna zakładu pracy nie może być uznana za nabywcę mającego prawo do obniżenia należności na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), bo to nie jej dane znajdują się na fakturze. Nie jest też adresatem informacji zawierającej kwotę ulgi.
Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez PFRON dla jednej z firm (DW.050.6.2017.RCZ) w zakresie stosowania przepisów regulujących korzystanie z ulg. Przedsiębiorstwo, które o nią wystąpiło, ma oddziały stanowiące samodzielne jednostki organizacyjne, które są pracodawcami dla zatrudnionych w nich osób, prowadzą działalność gospodarczą i są płatnikami PIT (mają odrębny numer NIP). Jednocześnie ta właśnie firma zamawia dla nich różnego rodzaju usługi m.in. ochronę, sprzątanie i dostawę odzieży roboczej, natomiast sama z nich nie korzysta. W związku z tym pracodawca wystąpił do PFRON o rozstrzygnięcie, czy w sytuacji, gdy na fakturze VAT znajdują się dane jego i oddziałów, jako korzystających z zakupionych usług, to mają one prawo do skorzystania z ulg we wpłatach na fundusz.
Fundusz odpowiedział, że w takim przypadku oddziały nie mogą obniżyć swojej należności. Powołał się przy tym na art. 22 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.), który wprost wskazuje, jakie warunki muszą być spełnione łącznie, aby doszło do obniżenia wpłaty. Jednym z nich jest udokumentowanie zakupu fakturą. Ta zaś zgodnie z przepisami dotyczącymi VAT nie jest wystawiana dla oddziałów, które jako forma organizacyjna nie są płatnikiem tego podatku. Nie ma przy tym znaczenia, że oddział ma swój numer NIP i prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. Tym samym sprzedający produkty lub usługi jest zobowiązany wystawić fakturę nabywcy, która będzie zawierała dane odpowiadające jednostce macierzystej. Kolejnym warunkiem jest uregulowanie należności za zakup w terminie określonym na fakturze, co w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku oznacza datę obciążenia rachunku nabywcy. Jak podkreśla PFRON jest nim centrala i tego stanu nie zmienia to, że w opisie przelewu zostanie wskazane, że zapłata następuje za fakturę dokumentującą zakup na rzecz oddziału.
Wreszcie ostatnim wymogiem wymienionym w art. 22 ust. 2 jest udokumentowanie kwoty obniżenia informacją, która zostanie wystawiona nabywcy przez sprzedającego. W związku z tym, że nabywcą jest jednostka macierzysta, której dane znajdują się na fakturze, to tylko ona może otrzymać informację z wysokością obniżenia. To też oznacza, że oddział jako forma organizacyjna nabywcy nie będąc w posiadaniu wspomnianego dokumentu, nie może udowodnić tego, że ma uprawnienia do skorzystania z ulgi. Co istotne żaden przepis ustawy rehabilitacyjnej nie przewiduje, że nabywca może swoje prawo przekazać innemu podmiotowi, w tym swoim oddziałom.