Przy obliczaniu wysokości ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pracodawca powinien stosować takie same przepisy związane z ustalaniem składu personelu, które obowiązują przy wypełnianiu miesięcznej informacji INF-1.
Tak wynika z interpretacji wydanej przez PFRON dla jednej z firm (DW.050.2.2017.RCZ), która spełnia warunki do udzielania swoim kontrahentom ulg we wpłatach na fundusz. Pracodawca ten miał jednak wątpliwości związane ze stosowaniem wzoru pozwalającego wyliczyć wysokość ulgi. Jej kwotę ustala się bowiem w oparciu m.in. o trzy stany zatrudnienia: pracowników ogółem (ZOG), niepełnosprawnych pracowników (ZON) oraz niepełnosprawnych osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia dysfunkcji zdrowotnej (ZONzu). Problem w tym, że przepisy nie określają, jakich podwładnych nie należy uwzględniać do wspomnianych składów personelu.
Jak wyjaśnia PFRON, w tym przypadku mają zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 21 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).
Jest to związane z tym, że firma wypełniając druk INF-U, na którym podaje klientowi wysokość ulgi, jednocześnie oświadcza, że kwota ta została obliczona na podstawie danych o zatrudnieniu wykazanych w druku INF-1. Ten drugi to przekazywana co miesiąc do PFRON informacja o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w której skład personelu jest ustalany właśnie w oparciu o art. 21 ust. 5. Dlatego kierując się tym przepisem, do stanu zatrudnienia ZOG firma nie powinna wliczać osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz pracowników bez dysfunkcji zdrowotnej, którzy korzystają z urlopów rodzicielskich, wychowawczych i bezpłatnych lub nie świadczą pracy, bo odbywają służbę wojskową, zastępczą lub uzyskują świadczenie rehabilitacyjne. Dodatkowo do ZOG nie należą również osoby będące uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy oraz zatrudnione w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z kolei do stanu zatrudnienia ZON i ZONzu nie wlicza się osób niepełnosprawnych na urlopach bezpłatnych oraz wykonujących pracę nakładczą.
Tym samym mimo tego, że przepisy ustawy wprost nie wskazują, jakie osoby należy pomijać przy obliczaniu kwoty ulgi we wpłacie na PFRON, to aby zachować spójność danych podawanych w drukach INF-1 i INF-U, pracodawca powinien stosować wyłączenia zawarte w art. 21 ust. 5.